Keresés


Továbbképzések

Tisztségviselőink

 

I.A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG ELNÖKSÉGÉBE VÁLASZTOTTA A 2020. AUG. 28-ÁN TARTOTT  KÖZGYŰLÉS  A KÖVETKEZŐ TAGOKAT (3 ÉVRE SZÓLÓ MEGBÍZÁS):

 Elnök: Dr. Balogh László                                           

 Alelnökök (5):   -Dr. Heimann Ilona                       

                        -Dr. Polonkai Mária                      

                         -Sarka Ferenc                                 

                         -Tóth Tamás                                   

                        -Turi Katalin                                                                

 Titkár:  Szénási Istvánné                                           

 Ügyvivő: Bohdaneczky Lászlóné dr.                       

 Elnökségi tagok (3):        -Dr. Bodnár Gabriella                 

                                     -Dr. Dávid Imre                                        

                                    -Kormos Dénes  

 ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSEKRE:    

 - Tóth Ilona adatkezelési koordinátor

 - Százdi Antal,  a Tehetség folyóirat felelős szerkesztője

 - Varga Árpád, a MTT-Honlap főszerkesztője és rendszergazdája

 - Takácsné Laczó Sylvia, a MTT Facebook megjelenésének irányítója          

 II. A Magyar Tehetséggondozó Társaság  FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁBA  VÁLASZTOTTA A KÖZGYŰLÉS A KÖVETKEZŐ TAGOKAT (3 ÉVRE SZÓLÓ MEGBÍZÁS):

 -Elnök:     Takácsné Laczó Sylvia                                                                          

 - FB-tagok (3):  -Farkas György                                                                 

                        -Gyurcsó Gyuláné                                                   

                          -Körösi Tibor

Az MTT Elnökségének munkamegosztása

 Az Elnökség 2020. október 14-i ülésén elfogadta.

 (Megjegyzés: a reszortfelelősöknek javasoljuk az egyes feladatkörökhöz munkacsoportok szervezését a MTT tagságából!)

 1.Dr. Balogh László elnök feladatköre

 -        A MTT stratégiai kérdései, éves munkatervek készítése.

 -        Éves elnökségi szakmai beszámoló előkészítése a Közgyűlésnek.

 -        Alapszabály-módosítás tartalmi előkészítése.

 -        A Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsban és a MATEHETSZ-ben végzett munka koordinálása, a Nemzeti Tehetség Program aktuális feladatai, más hazai szakmai kapcsolatok.

 -        Nemzetközi kapcsolatok.

 -        Kommunikációs tevékenység: Tehetség folyóirat, MTT-Honlap, a média nyomtatott változatai,  Facebook- megjelenések kontrollja stb.

 -        Országos szintű MTT-konferenciák, tanácskozások, rendezvények.

 

2.   Dr. Heimann Ilona alelnök feladatköre

 -        Tehetség-képzések és továbbképzések.

 -        A MTT keretében működő tehetség-tanácsadó szakemberekkel kapcsolattartás.

 

3.   Dr. Polonkai Mária alelnök feladatköre

 -        Köznevelési tehetségprogramok

 -        Arany János Programok - Tantervi programok

4.   Sarka Ferenc alelnök feladatköre

 -        MTT-kiadványok nyomdai munkálatainak koordinálása, szerződésekelőkészítése stb.  (Tehetség folyóirat, stb.)

 -        Tanulmányi versenyek.

 -        Részvétel az országos szintű MTT-konferenciák, tanácskozások,rendezvények szervezésében, előkészítésében.

 -        Kapcsolattartás és segítségnyújtás a Református Egyház Tehetséggondozó stratégiájának megvalósításában.

 5.   Tóth Tamás  alelnök feladatköre

 -        A MTT  gazdasági tevékenységének és az ehhez szükséges erőforrásokszerzésének  irányítása.

 -        Pályázatok készítésének koordinálása.

 -        Éves elnökségi gazdálkodási beszámoló előkészítése a Közgyűlésnek.

6.   Turi Katalin alelnök feladatköre

 -        A MTT szekció-tevékenységrendszerének  irányítása, koordinálása,ehhez kapcsolódó hálózatfejlesztés.

 -        A Szakmai Tanácsadó Testület munkájának koordinálása.

 

7.   Szénási Istvánné titkár feladatköre

 -        A gazdasági ügyek intézése könyvelő segítségével.

 -        A társaság bevételeinek és kiadásainak bankszámlán történő kezelése, ezekről történő kimutatások, évi összegzések készítése.

 -        Az adatkezelési koordinátortól kapott név és címjegyzék alapján a tagsági díj beszedése, a befizetések nyomon követése, negyedévente adatok továbbítása a befizetésekről az adatkezelési koordinátorhoz.

-        A cégbejegyzés, Alapszabály-módosítás ügyintézési feladatai: anyagok előkészítése, a szükséges iratok benyújtása az aktuális Törvényszékhez.

-        A pályázatokhoz benyújtandó dokumentumok biztosítása. Nyertes pályázat esetén a támogatási okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldése, közreműködés a pénzügyi elszámolások elkészítésében.

 -        Közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos tennivalók.

 -        Iratkezelési Szabályzat előírásainak érvényesítése.

 8.   Bohdaneczky Lászlóné dr. ügyvivő feladatköre

 -        A Magyar Tehetséggondozó Társaság elnökségiüléseinek és Közgyűlésének előkészítése.

 -        Részvétel az országos szintű MTT-konferenciák, tanácskozások, rendezvények szervezésében, előkészítésében.

 -        Munkaterv és költségvetési terv kidolgozásában történő részvétel.

 -        Jegyzőkönyvek készítése.

 -        Határozatok nyilvántartása és nyilvánosságra hozásuk biztosítása.

 9.   Dr. Bodnár Gabriella elnökségi tag feladatköre

 -        Felsőoktatási tehetséggondozás.

 -        Közreműködés a tehetség-képzésekhez, továbbképzésekhez kapcsolódófeladatok megoldásában.

 10. Dr. Dávid Imre elnökségi tag feladatköre

 -        Tudományos kutatások a tehetséggondozásban.

 -        Közreműködés a tehetség-képzésekhez, továbbképzésekhez kapcsolódófeladatok megoldásában.

 11. Kormos Dénes elnökségi tag feladatköre

 -        A MTT kapcsolatai a magyarlakta határon túli régiókkal.

 -        Szakmai kapcsolatok a tehetségsegítő tanácsokkal.

 -        A MTT-ről szóló tájékoztató kiadványok előkészítése.

 AZ ELNÖKSÉG ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTJAINAK FELADATAI

 12. Tóth Ilona adatkezelési koordinátor feladatköre

  -        A MTT adatkezelést érintő tevékenységeivel összefüggő feladatok ellátása, koordinálása az Adatkezelési szabályzatban rögzítettek szerint

 -        A tagfelvételi kérelmek fogadása, továbbítása az elnökség részére jóváhagyás céljából.

 -        Új tagok adatainak rögzítése a tagnyilvántartó rendszerben.

-        A tagnyilvántartó rendszer folyamatos karbantartása, adatváltozások, tagdíj befizetések rögzítése.

 -        A tagság név és címjegyzékének továbbítása az elnök és a titkár felé az aktuális állapotnak megfelelően.

 -        Közreműködés pályázat figyelésben, pályázatírásban, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésében.

 

 13. Százdi Antal  felelős szerkesztő feladatai

 - A MTT Tehetség folyóirata magas szintű szakmai színvonalának biztosítása.

 – Tanulmányok, beszámolók, képriportok stb. begyűjtése az egyes számokhoz.

 – Az egyes számok szerkesztői munkájának elvégzése.

 – A megszerkesztett anyag továbbítása a nyomdai előkészítést végző tagtársunkhoz.

        - A nyomdai megjelenésre  előkészített változat ellenőrzése.

 

    14. Varga Árpád főszerkesztő és rendszergazda feladatai

      - A Honlap tartalmi és formai struktúrájának elkészítése, újítása.

      - A MTT-Honlapra beérkezett anyagok szerkesztési feladatainak elvégzése.

     - A beérkezett anyagok elhelyezése a Honlapon.

    - Rendszergazdai feladatok elvégzése.

    - Kapcsolattartás a Server-tulajdonos céggel.

    - Kapcsolattartás, összehangolás a MTT Facebookon történő  megjelenésének irányítójával.

 15. Takácsné Laczo Sylvia Facebook-megjelenést  irányító feladatai

    - Anyagok gyűjtése a MTT tevékenységéről a Facebookon történő megjelenéshez.

   - A MTT Elnöksége által elfogadott tartalmi és formai elvek szerinti megjelentetés biztosítása.

 -  Kapcsolattartás, a megjelenések összehangolása a MTT-Honlap főszerkesztőjével.

 

Debrecen, 2020. október 14.                                  Dr. Balogh László elnök s.k.

 

Szakmai Tanácsadó Testület

MTT  Szakmai Tanácsadó Testületének  összetétele
(Az Elnökség  2017. július 5-i ülésén fogadta el.)


ELŐZMÉNYEK:
        A Magyar Tehetséggondozó Társaság 2016. október 5-i rendkívüli Közgyűlésén  új Alapszabály-tervezetet fogadott el, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2017. májusban jóváhagyott.  A legjelentősebb változás az új Alapszabályban, hogy a Civil Törvény értelmében a döntéshozó szervek csak a Közgyűlés és az Elnökség, így a Választmány  a továbbiakban már nem működhet, ennek megfelelően töröltük az Alapszabályból. Ugyanakkor fontosnak tartotta a Közgyűlés,  hogy az Elnökség munkáját a jövőben is segítse egy szélesebb körű szakmai grémium, ezért az új Alapszabályba belekerült a következő: „A Társaság korszerű, színvonalas szakmai munkájának biztosítását, annak fejlesztését a Szakmai Tanácsadó Testület segíti, amely véleményez és javaslatokat fogalmaz meg az Elnökségnek a Társaság szakmai tevékenységére vonatkozóan. A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai: funkciójából fakadóan minden egyes területi-szakmai szervezet vezetője, valamint a Társaság Elnöksége által felkért további szakemberek a Társaság tagságából.”
       Ezzel összhangban a MTT Elnökség 2017. július 5-i ülésén jóváhagyta az alábbi összetételben a Szakmai Tanácsadó Testületet, megbízva az Elnököt, hogy kérje fel a tagságra a kiválasztott szakembereket. A  jelölést mindenki elfogadta.  

I.    A MTT-Alapszabály szerint  tagok a szekciók vezetői:

1. Berta József 
2. Dr. Bodnár Gabriella
3. Dr. Heimann Ilona
4.  Dr. Kollmann J. György
5. Mentler Mariann
6. Németné Dávid Irén
7. Szilágyi Ildikó
8. Dr. Török Istvánné
9. Turi Katalin 
10. Vassné Dömötör Rozália
11. Dr. Dávid Imre (Társelnök:  Császár István)

II. A MTT Elnöksége által felkért tagok:


1.    Baranyai Zoltánné
2.    Dr. Borosné Jakab Edit
3.    Császár István
4.    Csicsely Ildikó
5.    Dr. Dávid Mária
6.    Gajda Attila
7.    Horváth Péter
8.    Kőrösi Tibor
9.    Pálkövi Mária
10.   Szőllősi István
11.   Dr. Velkey László
12.   Veress Pál

A Szakmai Tanácsadó Testület munkájának koordinálásával, irányításával az Elnökség 2017. július 5-i ülésén Turi Katalin alelnököt bízta meg, aki szekcióvezetőként hivatalból tagja e testületnek.

 

2017. július 5.                                                   Dr. Balogh László
                                                                           elnök s.k.