Keresés


Továbbképzések

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Bevezetés

 A beszámoló a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területre terjed ki.

              I. Szervezettség, taglétszám

              II. Az Elnökség és a Közgyűlés munkája

              III. A tartalmi munka főbb elemei, eredményei

              IV. Gazdasági tájékoztató

              V. A 2018-as év főbb feladatai

I. Szervezettség, taglétszám

     Szénási Istvánné titkár kitartó tag-felderítő munkájának köszönhetően 2016. óta elkezdtük küldeni a Tehetség folyóiratunkat az így felderített több mint 300 személynek, valamint a meghívóinkat is rendezvényinkre. A 2016. 4. számban pedig kiküldtünk mindenkinek egy felhívást, hogy a jövőben csak akkor tudjuk ingyenesen küldeni a folyóiratunkat, ha befizetik a 2017-es tagdíjat. E mozgósítás  alapján  2017-ben közel 200 személy és intézmény fizetett tagsági díjat, ez kb. kétszerese a 2016-os tagdíjfizetésnek!. A tagok számát tekintve a területi megoszlás továbbra  is egyenetlen, az élenjáró területek az aktív közreműködők létszáma  alapján most is: Hajdú-Bihar megye , Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye  és  Szabolcs-Szatmár megye. Az  új tagok más területekről is érkeznek.

II. Az Elnökség és a Közgyűlés munkája

    Az Elnökség öt alkalommal ülésezett. Ezeken az üléseken az Alapszabályból fakadó  napirendek szerepeltek. Összesen 20 fő napirend volt az öt elnökségi ülésen. Ezek közül a következőkben csak  a legfontosabbakat emeljük ki, ezek jelzik az Elnökség elmúlt évi munkájának bázis-elemeit: - A MTT Alapszabályának módosításából fakadó új helyzet elemzése, a vezetési struktúra továbbfejlesztésének tennivalói a Választmány megszüntetése után; - A 2017. évi Közgyűlés előkészítése, az Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő  beszámolója a 2016. év munkájáról, a MTT közhasznúsági jelentése; - A közgyűlési tisztújítás lebonyolításának terve; - Az Elnökség új munkamegosztása, ülésezési rend, a következő hónapokban megvitatásra kerülő fontosabb témák megtervezése, - A szekciók  munkájának koordinálása, segítése az  aktuális helyzethez igazodóan; - A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, új források feltárása; - A Szakmai Tanácsadó Testület összetétele, működési  rendje; - Terv a Tehetség folyóirat indulása 25. évfordulójának megünneplésére; - A MTT tagsági listájának  pontosítása; - A MTT-ről szóló új tájékoztató  szóróanyagok; -„Tehetségekért” MTT-kitüntetés odaítélése; - Javaslat  tehetséggondozó intézmények, civil szervezetek stb. kiemelkedő munkájának elismerése céljából odaítélhető „MTT Elismerő Oklevele” kitüntetés megalapítására.

Az elnökségi üléseken az elmúlt  évben  38(!)  határozatot hoztunk, ez messze meghaladja a korábbi éves átlagokat. Ennek két fő oka  van:  egyrészt a   Civil Törvény értelmében  a Választmány – mint döntéshozó szerv - a továbbiakban már nem működhetett 2016 őszétől, így az Elnökségnek át kellett vennie feladatokat a Választmánytól az irányító munkában. Másrészt a 2017  májusában megválasztott új Elnökség célul tűzte ki, hogy alapos elemzés alá veszi a MTT munkáját – a tehetséggondozást érintő megváltozott társadalmi, szakmai körülményekkel összhangban.(Erről részletesebben a III. fejezetben írunk.) Mind az Elnökség, mind a Közgyűlés határozatai nyilvánosak, a Honlapunkon elérhetők a „Határozatok” rovatban. Az Elnökség elmúlt évi határozatai közül kiemelendő, hogy   2017. március 1-i  ülésén hozott  2017./4. számú határozatával a fiatalok tehetséggondozása érdekében végzett tevékenység elismeréseként,    szervezetek (intézmény; civil szervezet, gazdasági társaság stb.) megalakutásának kerek  évfordulója  alkalmából odaítélhető: a „ Magyar Tehetséggondozó Társaság Elismerő Oklevele” kitüntetést  alapított.

      A Közgyűlés egy rendes ülést  tartott. Ezen a következő napirendek szerepeltek: - Az Elnökség beszámolója a MTT 2016. évben végzett szakmai munkájáról; - A Társaság 2016. évi gazdálkodási beszámolója;  - A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása; - Az Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék 2017. március 22-én kelt levelében megfogalmazottak alapján; - Tisztújítás; - Egyebek. A Közgyűlésen 9 határozat született. A Közgyűlés elfogadta a MTT 2016. évi szakmai és gazdálkodási munkájáról a beszámolót, majd  határozatban rögzítette a 2017. évi főbb feladatokat. Itt is tájékoztatjuk a MTT-tagságot, hogy a több éve tartó Alapszabály-módosítási folyamatunk a Fővárosi Törvényszéktől érkezett  „elfogadó” Végzéssel  2017. november 10-én lezárult. Az új Alapszabályunk olvasható a Honlapon. (www.mateh.hu) A Közgyűlés által megválasztott új Elnökség névsora és az elnökségi munkamegosztás a Honlapon a „Tisztségviselők” rovatban olvasható.

 

 

III. A tartalmi  munka főbb elemei, eredményei

   A tartalmi munkánk kereteit a korábbi évekhez hasonlóan elsősorban szakmai konferenciáink, több szekció tartalmas tevékenysége, kommunikációs eszköztárunk  fejlesztése, valamint tovább gazdagodó külső szakmai kapcsolataink, más szervezetekkel lebonyolított közös programjaink jelentették. Ezek közül a legfontosabbakat az alábbiakban emeljük ki. Két terület fejlesztése azonban kiemelt figyelmet kapott az új Elnökség tervei között:  egyrészt a szekciók  munkájának magasabb szintű koordinálása, segítése az  aktuális helyzethez igazodóan, másrészt a szakmai munkánkat jelentősen befolyásoló  gazdasági helyzetünk stabilizálása, új források feltárása. A szekciók munkájának továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan  az új Alapszabályban rögzített Szakmai Tanácsadó Testületet hozott létre az Elnökség.  Összetételét a következőkben határoztuk meg: az SZTT tagjai – funkciójukból fakadóan az Alapszabály szerint - a szekciók vezetői (11 fő) , valamint felkérésre kerülnek az Elnökség által a korábbi választmányi tagok (6 fő), s további hat szakembert választottunk tagnak. A 23 fős  SZTT névsora ugyancsak megtalálható a MTT-Honlap „Tisztségviselőink” rovatban. Az SZTT 2017. október 4-én tartotta alakuló ülését Turi Katalin alelnök asszony vezetésével, aki az Elnökség felkérésére a jövőben irányítja e testületet. Ennek az értekezletnek a javaslatai  az elnökségi ülés elé kerültek, s  a javaslatokat az Elnökség elfogadta,  ezek alapján konkrét feladatokat magába foglaló cselekvési terv készült. A gazdálkodásunk stabilitása is fontos tényező munkánkban, ezért az Elnökség megbízta Tóth Tamás alelnök urat és Kormos Dénes elnökségi tagot, hogy  gyűjtsenek össze ötleteket, javaslatokat – mások bevonásával is – a MTT gazdasági helyzetének megerősítésére. Ennek cselekvési terve elkészült a 2017 decemberi elnökségi ülésre, a megvalósítás elkezdődött.

1.       Országos szakmai konferencia, területi, szakmai szervezeteink munkája

        Az elmúlt év  rendezvényei közül külön említést érdemel a 2017. április 7-8-án Kazincbarcikán megrendezett Kelet-Magyarországi Tehetségfejlesztési Konferencia, amelyet a Tompa Mihály Református Általános Iskola , a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közösen szervezett meg. A rendezvény keretében történt Mönks professzornak a köszöntése a 85. születésnapja alkalmából. A 200 szakember részvételével lebonyolított nagysikerű  konferenciáról külön beszámolóban olvashatnak az érdeklődők a Tehetség folyóirat 2017.1. számában, valamint a Honlapunkon, s megjelent itt több prezentáció is tanulmány formájában.

          A Magyar Tehetséggondozó Társaság 28. Országos   Konferenciája 2017. szeptember 22-23-án  Szarvason, a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában került megrendezésre, több szervezet és intézmény, valamint szép számú szponzor támogatásával: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Szarvas Város Önkormányzata, Magyarországi Evangélikus Egyház, Szent István Egyetem Tessedik Campus, Szarvasi Evangélikus Ótemplomi Gyülekezet, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ezúton is köszönjük a segítséget a nagysikerű konferenciánk megrendezéséhez! A nagy érdeklődés közepette – 230 szakember vett részt a kétnapos programon - lebonyolított konferenciáról részletes beszámoló és az elhangzott prezentációk tanulmány-változata megtalálható a Tehetség folyóirat 2017.3. számában, valamint a MTT-Honlapon.

      A szekciók munkájában hasonló volt a helyzet az utóbbi két évhez: a Nyugat-dunántúli szekció, a  Kelet-magyarországi, valamint a Kémiai és környezetvédelmi és a Felsőoktatási szekciók voltak a legaktívabbak. Sajnos, hétköznap szinte lehetetlen programot szervezni a pedagógusoknak és más tehetséggondozó szakembereknek, így beszűkült a mozgásterünk! Mindezzel együtt  is a figyelmébe ajánljuk most is a szekciók vezetőinek a Választmány 2011.  októberi határozatát: „Minden szekciótól kérjük, hogy évente minimum  vagy egy nagyobb konferenciát  (50 főt meghaladó), vagy két kisebbet (50 fő alatti) rendezzen a szakmai munka  továbbfejlesztése érdekében.” Ezekbe a programokba célszerű bevonni az újonnan végzett tehetség-szakvizsgás pedagógusokat is. Ezúton is köszönjük a szekcióvezetők áldozatos, lelkiismeretes munkáját. Ahogy azt fent már jeleztük,  az Elnökség a jövőben kiemelt figyelmet fordít e munka segítésére, erre elkészült a cselekvési terv is.  Nem örvendetes az a hír, hogy az Elnökség a működési feltételek (az országos helyzet bizonytalanságaiból fakadó)  hiánya miatt  határozatlan időre felfüggesztette   a Versenyszervezői szekció tevékenységét.

2.       A kommunikációs eszköztárunk  két fő bázisa. a Tehetség folyóirat és a MTT-Honlap kiegyensúlyozottan, magas színvonalon működött  2017-ban is.

     Amint azt folyamatosan olvashatjuk is - a Tehetség folyóirat továbbra is magas szakmai színvonalon jelenik meg,  köszönhetően elsősorban Százdi Antal felelős  szerkesztő úr lelkiismeretes munkájának, köszönjük neki ezúton is! Ugyancsak köszönjük Sarka Ferenc alelnök úrnak a nyomdai kivitelezés megszervezésében vállalt szerepet. Ahogy azt már jeleztük, 2014 végén új helyzet teremtődött azzal, hogy az Apáczai Kiadó állami tulajdonba került, ezért a Tehetség folyóirat további kiadását is meg kellett oldanunk. A Választmány egyhangúlag úgy döntött még 2014 végén, hogy saját finanszírozásból továbbra is kiadja a folyóiratot,  a miskolci Wondex Kiadóval  történő együttműködés keretében. A Kiadóval való együttműködés azóta is nagyon harmonikus. Az önálló kiadás finanszírozását két évig bírta a MTT költségvetése, rendesen ki is ürült a kassza. A helyzet  anyagiak szempontjából az „utolsó pillanatban”  szerencsésen változott: 2016-ban szerződés jött létre a Matehetsszel, amely keretében szakmailag és anyagilag is támogatják a folyóirat kiadását. A Tehetség folyóirat indulása 25. évfordulójának  megünneplését előkészítettük 2017-ben, a közelmúltban megjelent  a hallatlanul színvonalas jubileumi kiadvány (2018./1. szám),  és  konferencia keretében (2018. április) is emlékeztünk az elmúlt 25 évre.  Ennek részleteiről a következő évi beszámolóban adunk információkat.

   A MTT Honlap tartalmában tovább gazdagodott, színesedett: folyamatosan ad aktuális információkat Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájáról, valamint a Nemzeti Tehetség Program megvalósításához kapcsolódó más fontos információkat is közöl. A MTT-ről szóló új tájékoztató  anyagok egyike, a bővebb változat  elkészült, ezt az Elnökség elfogadta, s  már olvasható is a „Rólunk” rovatban. (A nyomtatásban megjelenő rövidebb szóróanyag elkészítése folyamatban van, ez is felkerül majd a Honlapra.) A tartalmi bővítésből ki kell emelni: a „Tehetség szakirodalom” főrovatunk is tovább bővült, a gyűjtést tovább folytatjuk.  A MTT-Honlap magas színvonaláért és kiegyensúlyozott működéséért ezúton is köszönetünket fejezzük ki Túri Katalin alelnök asszonynak és Varga Árpád tanár úrnak, a Honlap főszerkesztőjének és rendszergazdájának.

          3. A Nemzeti  Tehetségsegítő Tanáccsal,  a Matehetsszel, a Tehetségügyi Koordinációs Fórummal  2017-ben is sokszálú volt szakmai együttműködésünk.  Nagy létszámban   van – általunk küldött vagy más szervezetek által megválasztott – MTT-tag   ezen testületekben, a szakmai munka  irányításában országosan tovább nőtt szerepünk. Jelentős részt vállalt az elmúlt évben is  a MTT tagsága anyagok, tervek, kiadványok készítésében, konferenciák szervezésében, lebonyolításában, pályázatok értékelésében, akkreditációs folyamatokban stb. Bajor Péter, a MATEHETSZ  ügyvezető elnöke különös figyelmet  fordít a MTT-val való hatékony szakmai együttműködésre, s egyben munkánk anyagi támogatására is. Ezúton is köszönjük ezt a sokoldalú támogatást.

     4. Szakmai együttműködés a  nevelési-oktatási intézményeket irányító minisztériummal

A tehetséggondozást érintő fontos kormány-, illetve minisztériumi dokumentum-tervezetekről az elmúlt évben is folyamatosan kérte az EMMI véleményünket. Ezen kapcsolaton túl a 3. pontban jelzett szerveződések tagjaiként is sokoldalú az együttműködésünk az irányító minisztériummal.

     5. Határon túli kapcsolatok: Vajdaság, Erdély, Felvidék, Kárpátalja

 Konferenciákon, továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon való részvétel, tapasztalatcserék és más közös programokban realizálódott  e kapcsolatot. Ezen a téren fontos tovább erősíteni munkánkat!

IV. Tájékoztató a MTT anyagi helyzetéről és gazdálkodásáról  (Külön lapon!)

V. Főbb tennivalók a következő évben.

  - A bővített létszámú (11 fő) Elnökség munkájának erősítése,  az új munkamegosztás szerinti feladatok színvonalas megoldása.  - A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése az  aktuális helyzethez igazodóan.  - A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, új források feltárása folyamatosan.– A Szakmai Tanácsadó Testület hatékony működtetése. - A MTT-honlap tartalmi gazdagításának folytatása.  - A szervezettség   erősítése: a jelenlegi taglétszám növelése, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken. - A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés.  - Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben. - A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok bővítése. - További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel, kiemelten a „Tehetségek Magyarországa” célkitűzéseinek megvalósítása céljából.

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés fogadja el  az Elnökség  beszámolóját  a 2017.  évi munkáról.

2. A Közgyűlés fogadja el a gazdálkodásról szóló tájékoztató jelentést.

3. A Közgyűlés fogadja el és határozatban rögzítse a 2018. évi főbb feladatok kereteként

     az V. pontban megfogalmazottakat.

2018. május 16.                                                                        Az Elnökség nevében:

                                                                                             Dr. Balogh László elnök  sk. 

KIEGÉSZÍTÉS: a Közgyűlés a fenti három határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, így azok határozati rangra emelkedtek.

              2018. május  26.                       

         Bohdaneczky Lászlóné dr.   s.k.                                   Dr. Balogh László  s.k