Keresés


Továbbképzések

AZ ELNÖKSÉG KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Bevezetés

 A beszámoló a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területre terjed ki:
              I. szervezettség, taglétszám,
              II.  az Elnökség, Választmány, Közgyűlés munkája,
              III.  a tartalmi munka főbb elemei, eredményei,
              IV. gazdasági tájékoztató,
              V. a következő év főbb feladatai.


I. Szervezettség, taglétszám
    2016 tavaszán Szénási Istvánné titkár vezetésével áttekintettük a valaha volt MTT-tagok névsorát, s „azonosítottuk” azokat a tagokat, akik az utóbbi években részt vettek a Társaság tevékenységében. Közülük nem mindenki fizetett rendszeresen tagdíjat, de most ettől eltekintettünk, s elkezdtük küldeni a Tehetség folyóiratunkat az így felderített 311 tagunknak. A 2016. 4. számban pedig kiküldtünk mindenkinek egy felhívást, hogy a jövőben csak akkor tudjuk ingyenesen küldeni a folyóiratunkat, ha befizetik a 2017-es tagdíjat. Ez alapján a nyári hónapokra kiderül, hogy valójában hányan is akarnak aktív tagjai lenni a MTT-nek. A területi megoszlás továbbra  is egyenetlen, az élenjáró területek az aktív közreműködők létszáma  alapján most is: Hajdú-Bihar megye , Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye  és  Szabolcs-Szatmár megye.   Szerencsére folyamatosan jelentkeznek új tagok is, s ők más megyékből is érkeznek.
II. Az Elnökség, Választmány, Közgyűlés munkája
   Az Elnökség három alkalommal ülésezett, mindhárom alkalommal a választmányi üléseket, illetve Közgyűléseket megelőzően. Ezeken az üléseken a feladatkörnek megfelelő napirendek szerepeltek: előkészítettük a választmányi üléseket, Közgyűléseket, megtárgyaltuk a Választmány és Közgyűlés által ránk ruházott feladatok teljesítését, valamint megbeszéltük a Társaság aktuális ügyeinek alakulását, intézését. Az elnökségi üléseken az elmúlt egy évben 8 határozatot hoztunk a következő napirendekhez kapcsolódóan. - A MTT 2016. évi Közgyűlésének előkészítése, - Tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzete, - Tájékoztató a vezetőség egri kihelyezett ülésen elhangzottakról, felvetődött tennivalóinkról, - „Tehetségekért” MTT-kitüntetés odaítélése, - A MTT közhasznúsági jelentésének elfogadása, - A MTT  2016. szeptember 23-24-én Kisvárdán megrendezendő 27.  Országos Konferenciája végleges programjának megtárgyalása, - A MTT által 2016 márciusában benyújtott Alapszabály  változtatáshoz  érkezett Fővárosi Törvényszék hiánypótlást kérő  levele, ezzel kapcsolatos újabb változtatás megtárgyalása, - A Tehetség folyóirat kiadásának és terjesztésének  finanszírozási kérdései 2020-ig. (Mind az Elnökség, mind a Választmány és Közgyűlés határozatai nyilvánosak, a Honlapunkon elérhetők a „Határozatok” rovatban.)
   A Választmány  csak két alkalommal ülésezett, mivel a Fővárosi Törvényszék 2016. augusztus 29-én érkezett levelében jelezte, hogy  Civil Törvény értelmében a döntéshozó szerv a Közgyűlés és az Elnökség,  így a Választmány – mint döntéshozó szerv - a továbbiakban már nem működhet. Ennek megfelelően töröltük az Alapszabályból e korábbi vezető szervünket. Ezúton is köszöni az Elnökség az eddigi Választmány minden  tagjának sokéves áldozatkész munkáját!  Ugyanakkor nem szeretnénk elveszíteni a nagy tapasztalatú  tagjaink segítségét, akik többségükben évtizedek óta jelentős szerepet vállaltak a MTT munkájában. Éppen ezért  létrehozzuk a Szakmai Tanácsadó Testületet. Az új Alapszabály  V.3.pontja a következőt fogalmazza meg: „A Társaság korszerű, színvonalas szakmai munkájának biztosítását, annak fejlesztését a Szakmai Tanácsadó Testület segíti, amely véleményez és javaslatokat fogalmaz meg az Elnökségnek a Társaság szakmai tevékenységére vonatkozóan. A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai: funkciójából fakadóan minden egyes területi-szakmai szervezet vezetője, valamint a Társaság Elnöksége által felkért további szakemberek a Társaság tagságából.” Az SZTT-ben az eddigi aktív választmányi tagok munkájára számítunk! Az új Alapszabály a közelmúltban elfogadásra került a Fővárosi Törvényszék által, így az Elnökség következő ülésén dönt az SzTT tagjainak felkéréséről.  
      A Közgyűlés egy rendes ülést és két rendkívüli ülést tartott. A rendes ülésen a szokásos előző évi munkáról szóló beszámoló szerepelt, a    rendkívüli üléseken pedig a Fővárosi Törvényszék Alapszabály-módosítási kéréseit tűztük napirendre A második ilyen Közgyűlés előtt felkértünk egy jogi szakértőt, aki az új törvényi szabályozással összhangban elkészítette az újabb Alapszabály-módosítást. A 2016. okt. 5-i Rendkívüli Közgyűlés a következő határozatot hozta: „A Közgyűlés az egyesület 2016. március 9-i ülésén módosított és a 2016. október 5-i  ülésén újból módosított - a Fővárosi Törvényszék a pk.65.707/1991/36 számú végzési határozata értelmében a hiánypótlással kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt - Alapszabályt egyhangúlag elfogadta.”  Ez az új Alapszabály a közelmúltban elfogadásra került a Fővárosi Törvényszék által – már csak apróbb kiegészítések szükségesek.
III. A tartalmi  munka főbb elemei, eredményei
   A tartalmi munkánk kereteit a korábbi évekhez hasonlóan elsősorban szakmai konferenciáink, több szekció tartalmas tevékenysége, kommunikációs eszköztárunk  fejlesztése, valamint tovább gazdagodó külső szakmai kapcsolataink, más szervezetekkel lebonyolított közös programjaink jelentették. Ezek közül a legfontosabbakat az alábbiakban emeljük ki.
1.    Országos szakmai konferencia, területi, szakmai szervezeteink munkája
        Az előző évekhez képest 2016. kevesebb rendezvényt hozott, azonban így is voltak szép számmal  konferenciák, műhelyfoglalkozások, tapasztalatcserék, stb. A konferenciák köréből most is kiemelkedett a MTT 27. Országos Konferenciája, amely   a   kisvárdai  Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban került megrendezésre 2016. szeptember 23-24-én.  Az előbb említett két „házigazdán”  túl a rendezvény több szervezet, intézmény összefogásával valósult meg. A fővédnökséget Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úr vállalta, s  személyes részvételével és  köszöntő beszédével is megtisztelte a  résztvevőket.  A  Nemzeti Pedagógus Kar,  Kisvárda Város Önkormányzata, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisvárdai Tankerülete, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, s anyagi támogatásával a Szerencsejáték Service Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság is segítette a Konferencia színvonalas megrendezését. E szervezetek, intézmények vezetői közül többen is személyesen köszöntötték a Konferencián megjelenteket a Konferencia megnyitóján. Ezúton is köszönjük a támogatást minden közreműködő szervezetnek, intézménynek, személynek.   A Konferencia során megtapasztaltuk, hogy Kisvárda erőfeszítései az elmúlt években  kiemelkedő  eredményeket hoztak a tehetséggondozás több területén is,  példamutató ez az ország minden települése számára. Az is bizonyosságot nyert, hogy ebben a sokszínű tehetségkereső és - fejlesztő munkában a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium  meghatározó szerepet játszik, s a Bíró Gábor Igazgató Úr és Kollegái által tartott műhelybeszámolók, valamint a tanulók műsora bizonyították e komplex tehetségfejlesztő tevékenység  magas színvonalát.  Az is egyértelmű volt minden résztvevő számára, hogy az Iskola vezető szakemberei, pedagógusai kitűnően felkészültek erre a speciális tevékenységre. Ezekből az értékekből fakad az is, hogy a hazai tehetséggondozásban  gyöngyszemként nyilvántartott Arany János Tehetséggondozó Program egyik vezető iskolájaként és kollégiumaként is kitűnő munkát végeznek.
       Jelentősége miatt külön is szólni kell  „A tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzeté”-nek elemzéséről, amely eredetileg a Választmány 2015. őszi egri informális ülésén került terítékre, de folytattuk ezt a 2018. március 9-i elnökségi és választmányi ülésen. Sarka Ferenc alelnök  készített egy előzetes részletes elemzést – több MTT-tag bevonásával, s azt tárgyaltuk meg. Nagyívű vita bontakozott ki, amely során mindenki egyetértett azzal, hogy egyrészt a bőség zavara, másrészt helyenként szervezetlenség tapasztalható ezen a területen. Ismét megfogalmazódott annak  az igénye, hogy a tanulmányi versenyek kerüljenek valamilyen akkreditációs folyamatba, ennek eredménye legyen a meghatározó az adott verseny szakmai és anyagi támogatásában. Azzal a határozattal zártuk a vitát, hogy Sarka Ferenc alelnök úr még további javaslatokat gyűjt be a Választmány tagjaitól, s összegezve ezeket is, készít egy végleges javaslatcsomagot. Ez az anyag elkészült, s felhasználás céljából eljuttattuk a Pedagógus Kar elnökéhez, Horváth Péter igazgató úrhoz, valamint tájékoztatás céljából a MATEHETSZ vezetéséhez is.  Az elemzés olvasható Honlapunkon is. (www.mateh.hu)
      A szekciók munkájában a Nyugat-dunántúli szekció, s rajta kívül a hagyományosan dinamikusan működő  Kelet-magyarországi, valamint a Kémiai és környezetvédelmi szekciók voltak a legaktívabbak. Sajnos, hétköznap szinte lehetetlen programot szervezni a pedagógusoknak és más tehetséggondozó szakembereknek, ezzel a problémával kiemelten kell foglalkoznia az Elnökségnek! Mindezzel együtt  is a figyelmébe ajánljuk a szekciók vezetőinek a Választmány 2011.  októberi határozatát: „Minden szekciótól kérjük, hogy évente minimum vagy egy nagyobb konferenciát  (50 főt meghaladó), vagy két kisebbet (50 fő alatti) rendezzen a szakmai munka  továbbfejlesztése érdekében.” Ezekbe a programokba célszerű bevonni az újonnan végzett tehetség-szakvizsgás pedagógusokat is. Ezúton is köszönjük a szekcióvezetők áldozatos, lelkiismeretes munkáját, s az Elnökség a jövőben kiemelt figyelmet fordít e munka segítésére.  
     2. A kommunikációs eszköztárunk  tovább gazdagodva, kiegyensúlyozottan működött  2016-ban is: a MTT Honlap tartalmában tovább gazdagodott, színesedett. A tartalmi bővítésből ki kell emelni: a „Tehetség szakirodalom” főrovatunk is tovább bővült. Ezt 2014-ben nyitottuk meg  , lehetővé téve, hogy a szakemberek, szülők és más érdeklődők olvashassák  a legfontosabb hazai kutatási eredményeket. Abban az évben  16 monográfia és tanulmánygyűjtemény volt  elérhető , s 227 tanulmány, gyakorlati elemzés volt olvasható,  ez a lista 2016-ban  7 könyvvel és több értékes tanulmánnyal gazdagodott. A gyűjtést tovább folytatjuk. A MTT-Honlap magas színvonaláért és kiegyensúlyozott működéséért ezúton is köszönetünket fejezzük ki Túri Katalin főigazgatónak és Varga Árpád tanár úrnak.
     Természetesen - amint azt folyamatosan olvashatjuk is - a Tehetség folyóirat továbbra is magas szakmai színvonalon jelenik meg,  köszönhetően elsősorban Százdi Antal felelős  szerkesztő úr lelkiismeretes munkájának, köszönjük neki ezúton is! Ugyancsak köszönjük Sarka Ferenc alelnök úrnak a nyomdai kivitelezés megszervezésében nyújtott segítségét. 2014 végén új helyzet teremtődött azzal, hogy az Apáczai Kiadó állami tulajdonba került, ezért a Tehetség folyóirat további kiadását is meg kellett oldanunk. A Választmány egyhangúlag úgy döntött még 2014 végén, hogy saját finanszírozásból továbbra is kiadja a folyóiratot,  a miskolci Wondex Kiadóval  történő együttműködés keretében. A Kiadóval való együttműködés azóta is nagyon harmonikus. A helyzet  anyagiak szempontjából az elmúlt évben szerencsésen változott: 2016-ban szerződést kötöttünk a Matehetsszel, amely keretében anyagilag is támogatják a folyóirat kiadását.
     3. A Nemzeti  Tehetségsegítő Tanáccsal, a Tehetségügyi Koordinációs Fórummal, a Matehetsszel  tovább erősödött   szakmai együttműködésünk.  A korábbiaknál is nagyobb létszámban   van – általunk küldött vagy más szervezetek által megválasztott – MTT-tag   ezen testületekben, a szakmai munka  irányításában országosan tovább nőtt szerepünk. Jelentős részt vállal a MTT tagsága anyagok, tervek, kiadványok készítésében, konferenciák szervezésében, lebonyolításában, pályázatok értékelésében, akkreditációs folyamatokban stb. Bajor Péter, a MATEHETSZ  ügyvezető elnöke különös figyelmet  fordít a MTT-val való hatékony szakmai együttműködésre, s egyben munkánk anyagi támogatására is. Ezúton is köszönjük ezt a sokoldalú támogatást.
     4. Szakmai együttműködés a  nevelési-oktatási intézményeket irányító minisztériummal
A tehetséggondozást érintő fontos kormány-, illetve minisztériumi dokumentum-tervezetekről az elmúlt évben is folyamatosan kérte az EMMI véleményünket. Ezeket a feladatokat - a rövid, néhány napos határidők miatt – most is az Elnökség tagjainak mozgósításával  tudtuk teljesíteni.
     5. Határon túli kapcsolatok: Vajdaság, Erdély, Felvidék, Kárpátalja
 Konferenciákon, továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon való részvétel, tapasztalatcserék és más közös programokban realizálódott  e kapcsolatot. Ezen a téren fontos erősíteni munkánkat!
IV. Tájékoztató a MTT anyagi helyzetéről és gazdálkodásáról  (Külön lapon!)
V. Főbb tennivalók a következő évben.
  - Az Elnökség munkájának megerősítése, a Választmány „törlése” miatt a létszám bővítése, új munkamegosztás kialakítása. – A Szakmai Tanácsadó Testület munkaprogramjának , működése  szervezeti kereteinek kialakítása. - A szekciók magas színvonalú munkájának fenntartása, további erősítése szakmailag.  - A MTT-honlap tartalmi gazdagításának folytatása.  - A szervezettség további  erősítése: taglétszám növelése, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken. - A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés.  - Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben. - A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok bővítése. - További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel, kiemelten a „Tehetségek Magyarországa” célkitűzéseinek megvalósítása céljából.
Határozati javaslatok:
1. A Közgyűlés fogadja el  az Elnökség  beszámolóját  a 2016.  évi munkáról.
2. A Közgyűlés fogadja el a gazdálkodásról szóló tájékoztató jelentést.
3. A Közgyűlés fogadja el és határozatban rögzítse a 2017. évi főbb feladatok kereteként
     az V. pontban megfogalmazottakat.

2017. május 10.                                                                        Az Elnökség nevében:
                                                                                             Dr. Balogh László elnök  sk.  
KIEGÉSZÍTÉS: a Közgyűlés a fenti három határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, így azok határozati rangra emelkedtek.
              2017. május  20.                        
        

           Bohdaneczky Lászlóné dr.   s.k.                          Dr. Balogh László  s.k.
                 jegyzőkönyvvezető                                                elnök