Keresés


Továbbképzések

A BETT-SHOW és ami mögötte van

A MTT „DIGITALIZÁCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ A
TEHETSÉGGONDOZÁSBAN” SZEKCIÓJÁNAK  ROVATA
(Tehetség folyóirat, 2020. 1. szám)

Kiss Károly: A BETT-SHOW és ami mögötte van
(Modern oktatási trendek és az Európa2000 Középiskola digitális transzformációja a tehetséggondozás jegyében)

A teljes tartalom ide kattintva olvasható.

Megalakult a Magyar Tehetséggondozó Társaság Digitalizáció és Innováció a Tehetséggondozásban Szekciója

A MTT Elnöksége az Európa 2000 Középiskola Igazgatójának Papp Andrásnak javaslatát és előterjesztését elfogadta, és megalakította a  Társaság „Digitalizáció és Innováció a Tehetséggondozásban Szekcióját. A szekció megalakítását az Elnökség egyhangúlag fogadta el, figyelembe véve és felismerve annak szükségességét, hogy a XXI. századi elvárásoknak megfelelően  ezen a területen is van tennivalója a Társaságnak.

Helyzetelemzés:
„A Kormány MAGYARORSZÁGI DIGITÁLIS OKTATÁSI STRATÉGIÁJA kimondja, hogy „A programot és az annak részeként elkészült Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját (DOS) az a felismerés hívta életre, hogy a digitális átalakulás nem választás kérdése: olyan elkerülhetetlen jelenség, amelyre mindenkinek fel kell készülnie, hiszen 20. századi tudással senki nem lehet versenyképes a 21. században. A digitális eszközöket és szemléletmódot be kell vinni a tantermekbe, mivel napról napra mélyebben integrálódnak a hétköznapi életünkbe is. A felnövekvő generáció versenyképessége, munkaerőpiaci esélyei szempontjából is elkerülhetetlen az oktatási rendszer azonnali és radikális digitalizálása: most dől el, hogy a magyar fiatalok milyen szerepet töltenek majd be az európai munkaerőpiacon, ahogy az is, hogy a magyar nemzetgazdaság milyen szerepet kaphat a nemzetközi versenyben. A felkészülés legjobb eszköze természetesen az oktatásban való tudatos részvétel, az egész életen át tartó tanulás. Ennek megfelelően a DJP kiemelt területei közé tartozik Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának elkészítése, hiszen a 21. században nem lehet múlt századi módszerekkel tanítani és tanulni.”
Munkaerőpiaci elvárások a XXI. században, a következő 5-10 éveben:
A különböző kutatások alapján a munkáltatók a következő legfontosabb készségeket, képességeket várják el a jövő munkavállalóitól, azaz a jelenlegi iskolarendszerben tanuló diákoktól:
• Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
• Kommunikáció és együttműködés
• Kreativitás és innováció
• IKT műveltség
Elmondható, hogy az iskolarendszernek olyan munkakörökre kellene felkészíteni a tanulókat, amik még ma nem is léteznek vagy nem ismertek. Ezért fontos a készségek és a képességek fejlesztése a lexikális tudás helyett. Maga a tudásmennyiség már nem versenyelőny, az Interneten szinte minden elérhető.
Fontos, hogy a digitális oktatás ne a hagyományos oktatás digitális eszközökkel támogatott változata legyen, hanem szemléletmódjában, módszertanaiban, követelményrendszerében is új, a digitális kor kihívásaira reflektáló nyitott oktatási környezet jöjjön létre. Már elérhetőek a tanítás-tanulás folyamatát mind a pedagógusokat, mind a tanulókat támogató platformok, amelyek biztosítják az elektronikus tananyagok létrehozását, szerkesztését, megosztását, lejátszását, valamint mérés-értékelési feladatok kiosztását és az eredmények begyűjtését, illetve – amennyiben ezt a feladat jellege lehetővé teszi – kiértékelését.
A digitális mérés-értékelés is beépül a tanítás-tanulás gyakorlatába, és támogatja az intézményi minőségirányítási folyamatokat is. A digitális oktatás még inkább segíti az újfajta tanulásszervezési folyamatokat, mint pl. a csoportos, kooperatív, páros, egyéni projekt alapú munkaformák, melyeket a digitális eszközök használatával tehetünk kompetencia alapú és kommunikációt, együttműködést fejlesztő komplex tevékenységgé. Azaz a lexikális tartalom helyett a megvalósításra, a munkáltatásra és az együttes tevékenységek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, előtérbe helyezve az elvárt képességek fejlesztését.
A digitális tananyagok és oktatás segítő platformok, Interneten elérhető széles kínálata támogatja az eltérő tanulási igényeket is. A digitális módszereket alkalmazó tanítás-tanulás folyamata segíti és támogatja a tehetséges tanulókat, az alulteljesítő tehetségeseket és a sajátos nevelési igényű tanulókat is a felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megteremtésében, és segíti az inkluzivítást,  illetve saját képességeik kiteljesítését. Ezek az újfajta tanulásszervezési módok a digitális eszközök, módszerek segítségével a különböző képességű tanulók oktatásában egyaránt használhatók.
A digitális eszközök segítségével a differenciálás során a diákok könnyebben tudják az egyéni tanulási utakat bejárni.
A digitális szekció létrehozása, a teljesség igénye nélkül a következő lehetőségeket hordozza magában:
- Különböző konferenciákon a témában előadások tartása.
- Konferenciák szervezése a témában.
- Tantestületek számára előadások, illetve képzések tartása (akkreditált programok).
- Az Európa 2000 Középiskolában mint bázisiskolában felsőoktatási intézmények hallgatóinak , a posztgraduális képzésben résztvevőknek óralátogatások lehetősége.
- Együttműködés tanárképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményekkel, a digitális oktatás megismertetésére.
- Az iskolában az eredmények mérése, hatásvizsgálatok végzése, kutatási lehetőségek.
- A MTT tagok számának emelése (újszerű, korszerű ismeretekhez jutás, vonzó lehet a pedagógusok számára).
- A MTT honlapján és a Tehetség folyóiratban cikkek, tanulmányok megjelenése.
- Nem utolsó sorban a Kormány digitális stratégiájához és a XXI. század technológiai fejlődéséhez, a tanulók, szülők és a munkáltatók elvárásaihoz való alkalmazkodás.
- Szoros kapcsolatok kialakításának lehetősége a versenyszférában működő vállalatokkal, olyan szervezetekkel, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a digitalizáció elterjesztésére.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság várja az érdeklődő kollégák, és oktatási szakemberek jelentkezését, csatlakozását a szekcióhoz.

Budapest, 2019. 11. 05.

Dr. Balogh László                        Papp András                   
elnök                                       a szekció vezetője