Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2015./3.

      A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége és Választmánya májusi ülésén elsősorban a 2015. évi  Közgyűlés napirendjeit készítette elő, amelyek a Közgyűlésen megtárgyalásra is kerültek. Ezekről, valamint a határozatokról az Aktuális 2015./2. számában már beszámoltunk. Ezen túlmenően is több fontos napirendet tárgyaltunk, ezekről most adunk   tájékoztatást. Kiemelt jelentőségű, hogy a Választmány döntött a MTT 2015. évi „Tehetségekért” kitüntetés odaítéléséről: hat kiváló tehetséggondozó, tehetségsegítő szakembernek ítélte oda a vezetés a díjat, ezek átadására  a 2015. szeptemberi  MTT-Konferencián kerül sor. Elfogadta az Elnökség és a Választmány a MTT rendes évi nagy konferenciájának programját is, amelyet Győrben rendezünk szeptember 18-19-én,  a régió felsőoktatási intézményeinek és a Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézményének közreműködésével. A program  pénteken délután 14,30 órakor kezdődik, s szombaton délben fejeződik be. A péntek délutáni programban a tervek szerint neves előadók adnak tájékoztatást a tehetséggondozás aktuális nemzetközi és  hazai helyzetéről, feladatairól. Többek között előadást tart F.J. Mönks professzor, az European Council for High Ability örökös  tiszteletbeli elnöke, Horváth Péter, a Révai Miklós Gimnázium igazgatója és a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, dr. Szabó Péter, a NYME Apáczai Karának dékánja, valamint Bajor Péter , a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének ügyvezető elnöke, s a hagyományoknak megfelelően  a MTT tisztségviselői közül is többen tartanak előadást. Szombaton délelőtt szekcióüléseken folyik tovább a munka. Várhatóan hét szekcióban vitathatjuk meg a tehetséggondozás aktuális kérdésköreit, pl.: Pedagógiai Szakszolgálatok főigazgatói/vezetői feladatai a tehetséggondozás megszervezésében megyei szinten, SNI -s és BTMN-es tanulók tehetséggondozásáról, Pszichológusok szerepe a tehetséggondozásban, A Talentum Műhely, kiválóan akkreditált Tehetségpont szerepe Győr közéletében és a térségben stb.
A részletes program és a jelentkezési lap augusztus 20. körül kerül fel a MTT-Honlapra (www.mateh.hu), a jelentkezési határidő a konferenciára: szeptember 10. A választmányi ülésen került bejelentésre, hogy  a MATEHETSZ szerződés keretében támogatja anyagilag a Tehetség folyóirat megjelentetésének a 2015./2. és 3. számát. „Társadalmi célú kampány népszerűsítése a Tehetség újságban” címmel. A támogatást ezúton is tisztelettel köszönjük. Amint az közismert,  Magyarországon intenzív kutatások indultak a rendszerváltást közvetlenül megelőző évektől kezdve a tehetség-témakörben, ezek azonban azóta is csak véletlenszerűen hozzáférhetőek, így gyakorlati értékük nem hasznosul kellően munkánkban. Ezt a hiányt felismerve  2014 nyarán    megnyitottuk a tehetségkönyvtárat  a Honlapunkon, lehetővé téve, hogy a szakemberek, szülők és más érdeklődők olvashassák  a legfontosabb hazai kutatási eredményeket. Két részből áll e rovatunk: az egyikben a könyveket tesszük elérhetővé, a másikban a tanulmányokat. Jelenleg 16 monográfia és tanulmánygyűjtemény érhető el, s 227 tanulmány, gyakorlati elemzés olvasható Honlapunk ezen részében. A gyűjtést tovább folytatjuk, s kérjük szerzőtársainkat, hogy akinek van a témába vágó írása, s azt hozzáférhetővé kívánja tenni a MTT-Honlapon, a részletek egyeztetése céljából  jelentkezzen Balogh László elnök email-címén: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Természetesen nem tehetünk fel a Honlapra minden írást: egyfelől az eredeti kiadáshoz kapcsolódó szigorú szerzői jogi szabályok szerint kell eljárnunk, másfelől csak azok a publikációk kerülhetnek fel, amelyekhez hozzájárulását adja a szerző írásban.

2015. július                                                

Dr. Balogh László
MTT-elnök

Aktuális 2015./2.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöksége és Választmánya márciusi ülésén sok fontos napirendet tárgyalt, ezek eredményeként 12 határozat született, ezek közül néhány fontosabb  témáról adunk itt tájékoztatást. Központi kérdésként szerepelt a Tehetség folyóiratunk, amelynek kiadási költségeit - ezt már korábban jeleztük - a MTT saját anyagi forrásából  fedezi. Egyhangúlag támogatta a Választmány, hogy a Tehetség folyóirat 2015./3. számának jelentős részében az Arany János program 15. évfordulója alkalmából jelenjenek meg a programmal kapcsolatos írások, ezen beszámolók, elemzések előzetes szerkesztésére felkértük Polonkai Mária alelnök asszonyt és Tóth Tamás  igazgató urat.  Ugyancsak döntés született, hogy a Tehetség folyóirat korábbi számait kötetekben fűzzük össze, s e munka elvégzésére felkérjük a Wondex Kiadót. A költségek kifizetését a MTT vállalja, a köttetés megszervezésére felkértük Sarka Ferenc alelnök urat.   Arról is egyhangúlag döntött a Választmány, hogy a Tehetség folyóiratban megjelenő cikkekért  nem tud fizetni a Társaság szerzői díjat, a MTT anyagi helyzete ezt a jelen  időszakban nem teszi lehetővé. Fontos napirendi pont volt a tehetségsegítő tanácsokkal  való együttműködésünk lehetőségeinek megvitatása. A MTT a jövőben is támogatja a különböző tehetségsegítő tanácsokkal történő együttműködést. Ennek három formája lehetséges: egyrészt a  MTT-tagok egyénileg vesznek részt ebben a munkában - saját döntésüknek megfelelően. Másrészt a MTT-szekciók építhetnek ki szakmai együttműködést a tehetségsegítő tanácsokkal. Harmadik formája: a MTT mint szervezet csak a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagjaként vesz részt ebben a munkában.  A Választmány megbízta Balogh Lászlót és Bohdaneczky Lászlónét a MTT-n  belüli  Öveges Laborok szekció létrehozásával kapcsolatos egyeztetés folytatására a javaslatot tevő dr. Budayné dr. Kállóczi Ildikó debreceni tanárnővel. Döntés született arról is, hogy a  MTT vezetése elkészíti a 2014. évi Közhasznúsági Beszámolót, és a májusi Közgyűlésen  történő  elfogadása után beterjeszti a hivatalos szervekhez. Egyhangú állásfoglalással MTT új szolgáltatót kér fel a Társaság Honlapjának működtetésére - az elmúlt hónapokban többször jelentkező működési zavarok elhárítása céljából.. A Választmány  megbízta Balogh Lászlót és Varga Árpád rendszergazdát ennek technikai lebonyolításával. A soron következő Közgyűlés időpontját 2015. május 27. 15 órai kezdetben jelölte meg a vezetőség, budapesti székhellyel, a pontos helyszín  az április 24-én a MTT Honlapra feltett meghívóban került megjelölésre.
   A közelmúltban a Közgyűlés megrendezésre is került, s az alábbi határozatokat fogadta el a MTT legfőbb szerve.
1. A Közgyűlés egyhangúlag fogadta el  az Elnökség  beszámolóját  az adott időszak (2013. szeptember 21-től 2014. december 31-ig)munkájáról.
2. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta el a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló jelentést.
3. A Közgyűlés egyhangúlag fogadta el  a következő évi főbb feladatok kereteként az Elnökségi beszámoló  VI. pontjában megfogalmazottakat.
4. A Közgyűlés egyhangúlag  elfogadta  a 2014. évi Közhasznúsági Beszámolót.
Az elnökségi és választmányi határozatok részletesen olvashatók a MTT-Honlap határozatok rovatában, az Elnökség  Közgyűlésre készített beszámolójának összefoglalója olvasható mind a MTT-Honlapon, mind a Tehetség folyóirat 2015./2. számában.
   A Magyar Tehetséggondozó Társaság  hagyományos évenkénti nagy  konferenciája 2015. szeptember 18-19-én  Győrben kerül megrendezésre, a végleges program és a jelentkezési lap augusztus 20. körül kerül fel a MTT-Honlapra. A konferencia szervezői:  Rogácsné Szimeiszter Helga, Mentler Mariann,  Havasréti Béláné és   Dr. Bodnár Gabriella kolleganők.

2015.május                                               Dr. Balogh László elnök

Aktuális 2014./4.

   A Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásának 25. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi konferencia nagy sikerrel került megrendezésre Debrecenben, 2014. szeptember 19-20-án, több mint két és félszáz résztvevővel.  Az első nap plenáris ülésen tekintettük át a tehetséggondozás aktuális hazai tennivalóit, és a MTT működése 25 évének szakmai értékeit foglaltuk össze, a második nap  szekcióüléseken folytatódott a munka. A nemzeti tehetséggondozás eddigi értékeiről és perspektívájáról Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes  államtitkár tartott nagy érdeklődést felkeltő előadást, s mondandója alapján a zömmel pedagógusokból álló hallgatóságban az optimizmus erősödött a következő évek tehetséggondozásának lehetőségeivel kapcsolatban.

Bővebben: Aktuális 2014./4.

Aktuális 2015./1.

   A Magyar Tehetséggondozó Társaság a 2014. november 5-i elnökségi és választmányi ülésén több fontos kérdéskört tárgyalt meg. Terítékre került a Debreceni Jubileumi Konferencia értékelése, a Balogh László elnök  által elkészített tartalmi és pénzügyi összefoglalót az Elnökség és Választmány egyhangúlag elfogadta, kiemelve, hogy mérföldkő volt ez a rendezvény a MTT életében. Ősszel új helyzet teremtődött azzal, hogy az Apáczai Kiadó állami tulajdonba került, ezért a Tehetség folyóirat jövőbeli kiadásának ügyét is napirendre kellett tűznünk. A vezetőség tájékozódott a lehetőségekről, s a Választmány  megbízta Sarka Ferenc alelnököt a miskolci Wondex Kiadóval  történő szerződés előkészítésével,  Balogh László elnököt pedig felhatalmazta  a megállapodás megkötésére.

Bővebben: Aktuális 2015./1.

Aktuális 2014./3.

   Mozgalmasak voltak az elmúlt hetek a Magyar Tehetséggondozó Társaság vezető testületei számára. 2014. május 21-én tartottunk elnökségi, választmányi ülést és Közgyűlést is, utóbbi meghívója  olvasható volt április közepétől a Honlapunkon, valamint a Tehetség folyóiratunk 2014./1. számával együtt eljuttattuk azt a Társaság tagjaihoz. Az elnökségi és választmányi ülésen egyrészt a hétköznapi feladataink végzésével kapcsolatos tennivalók kerültek napirendre, másrészt a Közgyűlés  jogszerű lebonyolításához szükséges határozatokat hoztuk meg.

Bővebben: Aktuális 2014./3.