Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2016.4.

  A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Elnöksége és Választmánya  ülést tartott 2016. október 5-én. A fő napirendi pont a MTT által 2016 márciusában benyújtott Alapszabály - változtatáshoz  érkezett Fővárosi Törvényszék  hiánypótlást   kérő  levelének, valamint az ezzel kapcsolatos szükséges változtatások  megtárgyalása volt. Előzetesen felkértünk egy jogi szakértőt, aki az új törvényi szabályozással összhangban elkészítette az újabb Alapszabály-módosítást. Ezt az Elnökség  javasolta az ugyanazon napra  (2016.okt.5.) összehívott Rendkívüli Közgyűlés elé terjeszteni. Mint arról a MTT-Honlapon már korábban gyors hírben beszámoltunk, a 2016. okt. 5-i Rendkívüli Közgyűlés a következő határozatot hozta: „A Közgyűlés az egyesület 2016. március 9-i módosított és a 2016. október 5-i a Fővárosi Törvényszék a pk.65.707/1991/36 számú végzési határozata értelmében a hiánypótlással kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadta.” A Közgyűlés felhatalmazta egyben az egyesület titkárát, Szénási Istvánnét,  hogy a hiánypótlással módosított új Alapszabály-tervezetet, a jelenléti ívet, valamint a Rendkívüli Közgyűlés  jegyzőkönyvét a Fővárosi Törvényszékre a megadott határidőre benyújtva kérje a hiánypótlással kiegészített Alapszabály- módosítás átvezetését. Továbbá kérte a Közgyűlés a Fővárosi Törvényszéket, hogy a benyújtott dokumentumok esetében, ha szükséges, ismételten hiánypótlást szíveskedjék engedélyezni.

   A legjelentősebb változás az új Alapszabály-tervezetben, hogy a Civil Törvény értelmében a döntéshozó szerv a Közgyűlés és az Elnökség,  így a Választmány – mint döntéshozó szerv - a továbbiakban már nem működhet. Ennek megfelelően töröltük az Alapszabályból e korábbi vezető szervünket. Ezúton is köszöni az Elnökség az eddigi Választmány minden  tagjának sokéves áldozatkész munkáját!  Ugyanakkor nem szeretnénk elveszíteni a nagy tapasztalatú  tagjaink segítségét, akik többségükben évtizedek óta jelentős szerepet vállaltak a MTT munkájában. Éppen ezért a tervezet szerint létrehozzuk a Szakmai Tanácsadó Testületet. A Tervezet az  V.3.pont a következőt fogalmazza meg: „A Társaság korszerű, színvonalas szakmai munkájának biztosítását, annak fejlesztését a Szakmai Tanácsadó Testület segíti, amely véleményez és javaslatokat fogalmaz meg az Elnökségnek a Társaság szakmai tevékenységére vonatkozóan. A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai: funkciójából fakadóan minden egyes területi-szakmai szervezet vezetője, valamint a Társaság Elnöksége által felkért további szakemberek a Társaság tagságából.” Az SZTT-ben az eddigi aktív választmányi tagok munkájára számítunk! Az új Alapszabály akkor léphet életbe, amikor a Fővárosi Törvényszék jóváhagyja, s az Elnökség akkor fogja felkérni a Szakmai Tanácsadó Testület tagjait.

   

Az Elnökség és Választmány  (utolsó ülésén) október 5-én  megtárgyalta a következő napirendi pontot is:A Tehetség folyóirat kiadásának és terjesztésének  finanszírozási kérdései 2020-ig”. E napirend keretében tájékoztatást adott az Elnökség arról a szerződésről, amelyet a    Matehetsszel kötött, s ennek értelmében   anyagilag is  támogatja a „nagy testvér” a következő években  folyóiratunk  megjelenését. Természetesen e szerződésben rögzítettük, hogy  a Matehetsz munkájáról szóló  írások is megjelennek a folyóiratban. A  támogatásért  ezúton is köszönetet mondunk!

   A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet- Magyarországi Tagozata és a kazincbarcikai Tompa Mihály Református Általános Iskola közös szervezésében ünnepi konferencián köszöntjük Mönks Professzort 85. születésnapja alkalmából 2017. április 7-8-án. A részletes program és a jelentkezési lap február közepétől lesz elérhető a MTT-Honlapon (www.mateh.hu)"

2016. december 15.                                            Dr. Balogh László  MTT-elnök

Aktuális 2016.3.

A nyári csöndes időszak után  szeptemberben kiemelkedő esemény volt   Magyar Tehetséggondozó Társaság 27. Országos Konferenciája, amely   a   kisvárdai  Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban került megrendezésre 2016. szeptember 23-24-én.  Az előbb említett két „házigazdán”  túl a rendezvény több szervezet, intézmény összefogásával valósult meg. A fővédnökséget Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úr vállalta, s  személyes részvételével és  köszöntő beszédével is megtisztelte a  résztvevőket.  A  Nemzeti Pedagógus Kar, Kisvárda Város Önkormányzata, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisvárdai Tankerülete, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, s anyagi támogatásával a Szerencsejáték Service Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság is segítette a Konferencia színvonalas megrendezését. E szervezetek, intézmények vezetői közül többen is személyesen köszöntötték a Konferencián megjelenteket a Konferencia megnyitóján: Leleszi Tibor, Kisvárda Város polgármestere, Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Pásztor Gyula Csabáné, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisvárdai Tankerületének igazgatója megnyitó  gondolataikkal a köszöntésen túl jelentősen motiválták a jelenlevő szakembereket a további hatékony tehetséggondozó munkára is. Ezúton is köszönjük a támogatást minden közreműködő szervezetnek, intézménynek, személynek, természetesen ezt a köszönetet külön  levélben is kifejeztük!
   A Konferencia során megtapasztaltuk, hogy Kisvárda erőfeszítései az elmúlt években  kiemelkedő  eredményeket hoztak a tehetséggondozás több területén is,  példamutató ez az ország minden települése számára. Az is bizonyosságot nyert, hogy ebben a sokszínű tehetségkereső és - fejlesztő munkában a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium  meghatározó szerepet játszik, s a Bíró Gábor Igazgató Úr és Kollegái által tartott műhelybeszámolók, valamint a tanulók műsora bizonyították e komplex tehetségfejlesztő tevékenység  magas színvonalát.  Az is egyértelmű volt minden résztvevő számára, hogy az Iskola vezető szakemberei, pedagógusai kitűnően felkészültek erre a speciális tevékenységre. Ezekből az értékekből fakad az is, hogy a hazai tehetséggondozásban  gyöngyszemként nyilvántartott Arany János Tehetséggondozó Program egyik vezető iskolájaként és kollégiumaként is kitűnő munkát végeznek. 
   Mindezek alapján  az az egyöntetű vélemény alakult ki   Mönks Professzorban, a European Council for High  Ability  örökös elnökében,  a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában évek óta vezető szerepet vállaló jelenlevő  kutatókban, szervezőkben ,  valamint  az ország minden részéből érkezett szokatlanul nagyszámú ( több mint kétszáz résztvevő volt!) szakembergárdában,  hogy a legkorszerűbb pszichológiai és pedagógiai mércével mérve is szakszerű, magas szintű és sikeres tehetséggondozó munka folyik a  „BESI”-ben. A MTT vezetése nevében ezúton is gratulálunk a sikerekhez! Külön is köszönve Bíró Gábor igazgató úrnak és minden munkatársának, közreműködő diáknak  a konferencia megszervezésében, lebonyolításában végzett példaértékű tevékenységét,  további munkájukhoz  sok sikert kívánunk!
      A Konferencián átadásra került a MTT „Tehetségekért” kitüntetése.  2016-ban a következő tehetséggondozó szakemberek  kapták e díjat a Választmány döntése alapján: Bíró Gábor,  a Kisvárdai Bessenyei György  Gimnázium és Kollégium igazgatója, Halász László,  a Tiszavasvári Általános Iskola igazgatója, Dr. Szilágyiné Pálkövi Mária,  a Konszonancia Tehetség Tanács elnöke, Nyíregyháza. A kitüntetésükhöz ezúton is gratulálunk, s további sikeres tehetséggondozó munkát kívánunk. Ugyancsak ünnepi eseményt jelentett, hogy  F.J. Mönks Professzor,  a European Council for High  Ability  örökös elnöke a Nijmegeni Katolikus Egyetem képviseletében, a   Debreceni Egyetemmel korábban  kötött együttműködési szerződés alapján itt adta át a nemzetközi ECHA-Diplomát a Debreceni Egyetemen végzett  „Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés” pedagógus szakvizsga programot teljesítő több mint harminc tehetségfejlesztő szakembernek.
   Részletes beszámoló a Konferenciáról Bíró Gábor igazgató úr összefoglaló írásában olvasható a Tehetség 2016.3. számában, valamint a MTT Honlapján (www.mateh.hu).

Debrecen, 2016. szeptember 30.                             Dr. Balogh László
                                                                              MTT-elnök

AKTUÁLIS, 2016./1.

     A Magyar Tehetséggondozó Társaság Választmánya 2016. március 9-én ülésezett, s fontos  aktuális témaköröket tárgyalt meg. Elsőként a MTT Alapszabályának módosítása került napirendre: az új Civil Törvénnyel kellett összhangba hoznunk e dokumentumunkat, a munkát Szénási Istvánné, a Társaság titkára koordinálta. Tartalmilag érdemben nem kellett változtatnunk működésünk kereteit, szervezeti és formai szempontok szerint végeztünk el néhány módosítást, s miután a MTT-Közgyűlés elfogadta a módosításokat, március 11-én be is nyújtottuk  e változatot elfogadásra. Amint ez megtörténik, lecseréljük a MTT-Honlapon jelenleg olvasható Alapszabályt az új változatra. Ugyancsak fontos napirendi pont volt „A tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzeté”-nek áttekintése. Sarka Ferenc alelnök úr készített egy előzetes részletes elemzést – több MTT-tag bevonásával, s azt tárgyaltuk meg a választmányi ülésen. Nagyívű vita bontakozott ki, amely során mindenki egyetértett azzal, hogy egyrészt a bőség zavara, másrészt helyenként szervezetlenség tapasztalható ezen a területen. Ismét megfogalmazódott annak  az igénye, hogy a tanulmányi versenyek kerüljenek valamilyen akkreditációs folyamatba, ennek eredménye legyen a meghatározó az adott verseny szakmai és anyagi támogatásában. Azzal a határozattal zártuk a vitát, hogy Sarka Ferenc alelnök úr még további javaslatokat gyűjt be a Választmány tagjaitól, s összegezve ezeket is, készít egy végleges javaslatcsomagot, amelyet eljuttatunk a Pedagógus Kar elnökéhez, Horváth Péter igazgató úrhoz, valamint tájékoztatás céljából a MATEHETSZ vezetéséhez is. Napirendre került a novemberi egri kihelyezett választmányi ülés  összefoglalójának áttekintése is Bohdaneczky Lászlóné ügyvivő előterjesztésében, elsősorban azzal a céllal, hogy az ott jelen nem levő MTT vezetőségi tagok is tájékozódjanak az Egerben felvetett kérdésekről, ezekből adódó előttünk álló feladatokról. A Tehetség folyóirat kiadása anyagi feltételei megteremtésének lehetőségeiről is tárgyalt a vezetés, keresve a külső támogatás lehetőségeit is. 
    Napirendre került  a 2016. évi MTT-konferencia programja is: a helyszín az előző aktuálisban is jelzett   kisvárdai  Bessenyei György Gimnázium, itt kerül megrendezésre a Társaság 27. országos konferenciája. A KORÁBBAN JELZETT IDŐPONT A KÖZREMŰKÖDŐ ELŐADÓK KÉRÉSERE VÁLTOZOTT, AZ ÚJ ÉS VÉGLEGES IDŐPONT: 2016. SZEPTEMBER 9-10.  Bíró Gábor Igazgató Úr beszámolt ezen az ülésen az előkészületekről, a programot végső formájában az áprilisi vezetőségi ülésen fogadjuk el, s azt követően tesszük közzé.
    A Konszonancia Regionális Zenei Tehetségsegítő Tanács,  a  Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet – Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai – Pszichológiai Tanszéke közös szervezésében a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban 2016. április 1-2-án „Tehetségkonferencia – Tehetségnap” kerül megrendezésre  „MEG KELL A BÚZÁNAK ÉRNI” címmel. Részletek és jelentkezési lap  a MTT-Honlapon találhatók.

2016. március  18.                                                    Dr. Balogh László
                                                                                 MTT-elnök

Aktuális 2016.2.

A Magyar  Tehetséggondozó Társaság Elnöksége és Választmánya 2016. április 20-án  ülést tartott. Ezeken a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. -  Az Elnökség beszámolója a MTT 2015-ben végzett munkájáról; - A Társaság 2015. évi gazdálkodási beszámolója; - A MTT közhasznúsági jelentése; -  A „Tehetségekért” MTT-kitüntetés odaítélése;  - A MTT  2016. évi,  27.   Országos Konferenciája végleges programjának tartalma. Mind az Elnökség, mind a Választmány  minden előterjesztést elfogadott, s azt követően még aznap  a Társaság rendes  évi Közgyűlésére is sor került, amelynek meghívója az Alapszabályunknak megfelelően több mint egy hónappal e rendezvény előtt közhírré tétetett.  A Közgyűlésen a szokásos évi értékeléseket végeztük el a következő napirendek szerint: 1. Az Elnökség beszámolója a MTT 2015. évben végzett munkájáról. 2. A Társaság 2015. évi gazdálkodási beszámolója. 3. A MTT közhasznúsági jelentése, valamint az „ Egyebek” napirendi pontban további felvetésekre is lehetőség volt. A Közgyűlés az előterjesztéseket egyhangúlag fogadta el, s az alábbiakban határozta meg Társaság a 2016. évi főbb feladatait:  - A szekciók magas színvonalú munkájának fenntartása, további erősítése szakmailag és területileg egyaránt;  - A MTT-honlap tartalmi gazdagításának folytatása;  - A szervezettség további  erősítése: taglétszám növelése, különösen a dunántúli és dél-alföldi területeken; - A Nemzeti Tehetség Program    megvalósításában  való további intenzív közreműködés;  - Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben; - A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok további erősítése, - További harmonikus  együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a MATEHETSZ-szel; – A Választmány egri kihelyezett ülésén felvetődött, a hazai tehetséggondozást érintő problémák  (részletek az Aktuális 2015.4-ben) megoldásaira folyamatosan keresnünk kell a lehetőségeket, együttműködve más érintett szervezetekkel. A Közgyűlési beszámoló részletei olvashatók a Honlapunkon és a Tehetség folyóirat 2016.2. számában.
    Itt hívjuk fel ismét a figyelmet, hogy  a  MTT 27. Országos Konferenciája  a   kisvárdai  Bessenyei György Gimnáziumban kerül megrendezésre 2016. szeptember 23-24-én. A részletes program már olvasható a MTT-Honlapon és a Tehetség folyóirat 2016.1. számában. A Jelentkezési lap és a technikai tájékoztató augusztus 20. körül kerül fel a Honlapra (www.mateh.hu), annak felhasználásával lehet a konferenciára regisztrálni.

2016. június 15. 

Dr. Balogh László
MTT-elnök

Aktuális 2015./4.

    A legutóbb közreadott Aktuális beszámolónkat (2015./3., július) követően - amint arról Honlapunkon  már  korábban  értesítettük tagságunkat - nagy veszteség érte a   hazai tehetséggondozók táborát:  augusztus 10-én távozott az élők sorából  Czeizel Endre Professzor, a Magyar Tehetséggondozó Társaság korábbi elnöke, akit aktív éveit követően örökös tiszteletbeli elnöknek választott  a Társaság. Hamvait szeptember 11-én az Óbudai Temetőben helyezték örök nyugalomba ,  ahol Balog Zoltán miniszter úr után a Család felkérésére Balogh László, a MTT jelenlegi elnöke is búcsúbeszédet mondott. A rövidesen megjelenő Tehetség folyóirat 2015./4. számát  Czeizel Professzor emlékének szenteljük, s dupla terjedelemben, emelt példányszámban jelentetjük meg, hogy minél több tehetséggondozó szakemberhez eljusson a Czeizel-Emlékszám.
   A MTT 26.  nagy,  éves konferenciájának programját  Győrben rendeztük szeptember 18-19-én,  a régió felsőoktatási intézményeinek, a MATEHETSZ-nek és a Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézményének közreműködésével. Ezúton is köszönjük minden közreműködő szervezetnek, intézménynek a támogatását, munkáját a nagy sikert aratott konferencia megrendezésében, lebonyolításában. A konferencián a tehetséggondozás legaktuálisabb kérdéskörei kerültek terítékre egyrészt előadások, másrészt szekcióülések keretében. A konferencia összefoglaló értékeléséről és szekcióüléseiről több beszámoló olvasható a Tehetség folyóirat 2015./4. számában, valamint Honlapunkon is. (www.mateh.hu) Itt került sor a MTT Tehetségekért kitüntetésének átadására,  a Választmány döntése alapján a következő szakemberek kapták meg ezt ebben az évben: Borkai Zsolt  - a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gyurcsó Gyuláné - az Újbudai Pedagógiai Intézet igazgatója, Havasréti Béláné - a Gy-M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézmény tehetséggondozó koordinátora (Talentum Műhely), Horváth Péter - a Révai Miklós Gimnázium igazgatója, Rogácsné Szimeiszter Helga - a Gy-M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézmény vezetője, Szántó Judit  -  a Nemzeti Tehetségpont igazgatója.
    A MTT Elnöksége, Választmánya és Felügyelő Bizottsága 2015. november 6-án kihelyezett - úgynevezett kötetlen témakörű  - ülést tartott Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium vezetőjének, Gönczi Sándor igazgató úrnak a meghívására, amelyet ezúton is köszönünk. Az éjszakába nyúló beszélgetésen több mint húszan vettek részt a MTT vezetőségéből, s nemcsak a Társaságunkat, hanem az egész magyar tehetséggondozó munkát is érintő nagy kérdéskörök kerültek terítékre: a tanárképzés tehetséggondozásra felkészítő szerepének gyenge pontjai; a pedagógus-besorolások ellentmondásai a tehetségfejlesztő munka aspektusából; a tanulmányi versenyek rendezésének szakmai és szervezési problémái;  a posztgraduális pedagógus szakvizsgára jelentkezők létszámának jelentős  ingadozása a tehetség-specializáción; a MTT-tagság szakmai programokra mozgósításának nehézségei  az új pedagógusi munkakövetelmények kötöttségei miatt stb. A témakörök további elemzését folytatjuk a következő ülésen, s javaslatokat is megfogalmazunk az illetékes irányító hatóságok részére.
    Az egri tanácskozáson megállapodtunk a következő évi MTT-konferencia helyszínében és időpontjában: 2016. szeptember 23-24-én  Kisvárdán, a Bessenyei György Gimnáziumban kerül megrendezésre a Társaság 27. országos konferenciája. Bíró Gábor igazgató úr már egy kerettervet javasolt is a programra, amelyet végső formájában a tavaszi vezetőségi ülésen fogadunk el, s azt követően tesszük közzé.

2015. november 8.                                                    Dr. Balogh László
                                                                                   MTT-elnök