Keresés


Továbbképzések

Aktuális 2019.2.

A januárban megjelent Aktuális  2019.1. óta két elnökségi ülést tartottunk, valamint az rendes évi MTT-Közgyűlés is megrendezésre került a közelmúltban. A március 6-i és május 17-i elnökégi ülésen a következő főbb napirendi pontok szerepeltek: - A MTT 2018. évi gazdálkodásának áttekintése, értékelése; - A 2019. évi rendes MTT-Közgyűlés előkészítése; - A MTT 2019. szeptemberi Jubileumi (30.) Konferenciájának   programterve; - A MTT és a LIONS Clubok közötti együttműködés eddigi eredményei; - Az Elnökség  közgyűlési beszámolója a MTT 2018. évi munkájáról; - A MTT közhasznúsági jelentése; -  A MTT szeptemberi Jubileumi Konferenciáján átadandó kitüntetések odaítélése; - A MTT Adatkezelési Szabályzatával kapcsolatos feladatok. A május 17-én megtartott évi rendes Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta  az Elnökség  beszámolóját  a MTT 2018.  évi tartalmi  munkájáról és gazdálkodásáról, valamint  elfogadta el és határozatban rögzítette a 2019. évi főbb feladatokat. Ugyancsak elfogadta a MTT Közhasznúsági jelentését a 2018. évről.
     Két nagysikerű konferenciát is rendeztünk ebben a periódusban. Április 11-12-én Szerencsen és Mádon tartottuk  meg több mint háromszáz résztvevővel a  „Kelet-magyarországi Tehetséggondozó Konferenciát”  a MTT Kelet-magyarországi Szekciójának, valamint a Szerencsi Tankerületi Központ, a mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola,  a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és  a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közös szervezésében. Szakmailag kimagasló értéket jelentettek Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úrnak, a felszólaló  magas rangú államtitkároknak, helyettes  államtitkároknak, valamint a Klebelsberg Központ elnökének, Hajnal Gabriella miniszteri biztosnak elhangzott előadásai a nemzeti tehetséggondozás továbbfejlesztésének  jelen és jövőbeli terveiről. Szabó Árpádnak, a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatójának előadásában a Régió tehetséggondozó munkájának hagyományairól, jelenéről és fejlesztésének terveiről kaptunk értékes információkat. Toplenszkiné Csengeri Anikó Igazgató Asszony  előadásából megismerhettük a  Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola korszerű tehetséggondozó tevékenységét. A Tankerülethez tartozó további iskolák tehetséggondozásának gazdag múltjáról, jelenéről, valamint a jövő terveiről is hallhattunk ezen intézmények vezetőinek előadásában. Ezúton is köszönetet mondunk minden szervezésben közreműködőnek, előadónak, résztvevőnek, támogatónak a sikeres konferencia lebonyolításában vállalt szerepéért. További részletek olvashatók  a Tehetség 2019.2. számában e konferenciáról. 2019. május 10-11-én Nyíregyházán  megrendezésre került egy nagy hagyományokkal bíró zenei  tehetséggondozó konferencia is. Rendezői voltak: a Fiatal Tehetségekért Alapítvány, a Konszonancia Regionális Zenei Tehetségsegítő Tanács, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet – magyarországi Szekciója.  A helyszínt a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola biztosította. Ezúton is köszönjük dr. Szlágyiné Pálkövi Mária Elnök Asszony fáradozását a konferencia sikeres lebonyolításában.
     Ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy  MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciáját 2019. szeptember 20-21-én  Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban rendezzük. Részletes program és a jelentkezési lap augusztus közepén  lesz   elérhető a MTT-Honlapon. (www.mateh.hu) 

2019. május 18.                                    Dr. Balogh László   MTT-elnök

Aktuális 2019.1.

   Ahogy azt a Tehetség 2018.4. számában   megtalálják és olvashatják a Tagtársak, készült egy részletes terv a LIONS Clubok és a MTT együttműködésére. Örömmel jelentem, hogy e  terv megvalósításának munkálatai elkezdődtek: Turi Katalin alelnök tájékozódást kezdett még decemberben a MTT-szekciók körében, hogy mely feladatok megoldásában tudnak közreműködni. Terveink szerint a 2019. április 5-6-i mádi MTT-Konferencián beszámolót hallhatunk Alelnök Asszony és Demarcsek Zsuzsa igazgató, a  LIONS  Clubok program-felelőse közös előadásában a gyakorlati együttműködés megindulásáról.
   Ugyancsak jó hír a szakembereknek, hogy  a MTT-Honlap „Tehetség-szakirodalom”  "Könyvek" rovatába újabb 3 szakkönyv került elhelyezésre.  Ezzel mind a 10 könyv elérhetővé vált az érdeklődők számára, amelyek a Debreceni Egyetem "Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés" pedagógus szakvizsga-képzéshez készültek. Az újonnan felkerült könyvek a következők: dr. Gömöry Kornélia (2013): „A tehetséges tanulók integrált és differenciált fejlesztésének eredményei egy kutatás tükrében”; dr. Czeizel Endre – Páskuné dr. Kiss Judit (2015): „A tehetség definíciói, fajtái”; dr. Balogh László (2016): „Az egyéni tehetségfejlesztő programok alapjai”.
   Már néhány hete új esztendőbe léptünk, s ilyenkor aktuális a tagsági díjak rendezése. Ezúton kérjük Tagtársainkat, hogy a 2019. évi tagdíjat mielőbb fizessék be  átutalással a  Magyar Tehetséggondozó Társaság következő számlaszámra: 10102086-14988802-00000008 (Budapest Bank). Éves tagsági díjak a következők: rendes tag: 2000.- Ft, nyugdíjas, diák tag: 1000.- Ft, Intézményi tagság: 3000.- Ft A tagsági díj összességében jelentős hozzájárulás a Társaság költségvetéséhez, s amint az közismert, a tagdíj befizetése egyben azt is jelenti, hogy az illető térítésmentesen kapja a MTT Tehetség folyóiratának évi négy számát.
   Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság is fogadhatja a befizetett adó 1%-át, adószámunk: 19854487-1-09. Előre is köszönjük a felajánlásokat!
   Ismételten felhívjuk a figyelmet a 2019-ben megrendezésre kerülő jelentősebb konferenciáinkra. A MTT Kelet-magyarországi Szekciójának szervezésében – társrendezőkkel együtt – kerül megrendezésre a következő két konferencia: Mád, 2019. április 5-6., Nyíregyháza, 2019. május 10-11.  A MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciáját 2019. szeptemberében Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban rendezzük. Részletes programok és a jelentkezési lap a konferenciákat megelőzően kb. egy hónappal lesznek  elérhetők a MTT-Honlapon. 


2019. január 19.                 Dr. Balogh László   MTT-elnök

Aktuális 2018.3.

Elsőként arról számolunk be, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság 29. Országos Konferenciája nagy sikerrel került megrendezésre Budapesten az Európa 2000 Középiskolában 2018. szeptember 21-22-én, a rendezvényen közel kétszáz szakember vett részt. Ezúton is köszönetet mondunk azért az áldozatkész munkáért, amit  a Papp András igazgató úr által vezetett Tantestület végzett   a konferencia  előkészítése és lebonyolítása során.  Lenyűgöző volt mind a plenáris ülés, mind a szekcióülések előadásainak tartalmi sokszínűsége, ezekből minden résztvevő tudott meríteni magának új gondolatot, módszertani fogást  tehetséggondozó munkája továbbfejlesztéséhez. A konferencia első pillanatától kezdve példásan előkészített volt, minden program gördülékenyen folyt,  s kiemelendő az a bensőséges hangulat, amelyet az Európa 2000 Középiskola tanárai, munkatársai, tanulói teremtettek a programok során, köszönet mindannyiuknak! E helyen is köszönjük minden  közreműködőnek, előadónak, résztvevőnek, hogy megtisztelték konferenciánkat, a támogatóknak pedig a segítségüket a sikeres lebonyolításhoz! Külön is köszönjük  a MTT vezetőségi tagjának, Laczó Sylvia igazgatóhelyettesnek a konferencia sikeres szervezése, megvalósítása érdekében végzett hatalmas és áldozatos munkáját! A konferencia szakmailag gazdag tartalmi részleteiről a Tehetség folyóirat 2018.3. számában olvashatnak az érdeklődők.
     E konferencián került sor a Magyar Tehetséggondozó Társaság „Tehetségekért” kitüntetésének átadására. Ebben az évben ketten kapták ezt meg a MTT Elnökségének döntése értelmében: dr. Pappné Herr Anna örökös igazgató, az Európa 2000 Középiskola alapítója, valamint Ábrám Tibor igazgató, a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon vezetője, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi alelnöke. Mindketten hosszú évekre visszamenően sokat tettek a magyar tehetséggondozás fejlődéséért, köszönjük ezúton is fáradozásukat, gratulálunk a kitüntetéshez, és további sikeres tevékenységet kívánunk!
    Az Országos Konferencia első napján a MTT Elnöksége ülést  tartott. Az ott megtárgyalt napirendek közül most kettőről adok rövid tájékoztatást. Az egyik a  LIONS Clubok Magyarországi Szövetségével a nyáron kötött nagyjelentőségű együttműködési megállapodásból a MTT-re háruló konkrét  tennivalók tervének megbeszélése volt. A napirend tárgyalásánál meghívottként jelen volt Demarcsek Györgyné a LIONS Clubok képviseletében. Turi Katalin alelnök előterjesztésében  konkrét programokról, tennivalókról állapodtunk meg az ülésen. Ebben az első lépés a 2018. november 9-re tervezett műhelybeszélgetés lesz, a közös tevékenységben érintett klubok és az MTT Elnöksége, Felügyelő Bizottsága valamint a Szakmai Tanácsadó Testülete tagjainak részvételével. Főbb témakörök: kapcsolatfelvétel a szekcióvezetőkkel, a kapcsolattartás formájában, módjában való megállapodások, a tevékenységről, aktuális feladatokról való kölcsönös tájékoztatók. További részletek az együttműködésről a Tehetség folyóirat 2018.4. számában jelennek meg. Az elnökségi ülés  másik fontos napirendi pontja  a MTT-ről szóló új (papíralapú) szóróanyag  végső  változatának megtárgyalása volt. A tervet az Elnökség elfogadta, a megjelenés még ez évben várható.
Már is jelezzük, hogy a MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciáját 2019. szeptemberében Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban rendezzük. A program és jelentkezési lap 2019. augusztus közepétől lesz elérhető Honlapunkon. (www.mateh.hu)

2018. szeptember  25.                                          Dr. Balogh László elnök

Aktuális 2018.4.

   A MTT Elnöksége 2018. november 9-én ülést  tartott. Az ott megtárgyalt napirendekről az alábbiakban adok rövid tájékoztatást. Kiemelt téma volt az elmúlt vezetőségi üléseken többször is tárgyalt  és jóváhagyott „Cselekvési terv a  MTT  gazdasági helyzetének megerősítésére,  új források feltárására” című előterjesztésben megfogalmazott feladatok teljesítésének helyzete. A  Vezetőség véleménye: több területen is léptünk előre, de további forráskeresés szükséges. Áttekintettük a MTT-ről szóló új (papíralapú) szóróanyag nyomdai  kiadásának helyzetét. Örömmel  állapítottuk meg, hogy a szóróanyag kiváló minőségben elkészült 1000 példányban, a vezetőségi ülést követő szakmai tanácskozáson már ki is osztottuk ennek kb. a felét, hogy a jelenlevők terjesszék környezetükben. Ezúton is köszönjük minden, a tartalmi előkészítésben közreműködő vezetőségi tagnak a munkáját. A „komplex” nyomdai előkészítésért elsősorban Kormos Dénesnek, Tóth Ilonának és Sarka Ferencnek  tartozunk köszönettel, a nyomdai megjelentetéshez szükséges  támogatásért és a nyomtatás technikai szervezéséért pedig Körösi Tibor tagtársunknak mondunk hálás köszönetet e helyen is!  Napirendre került a  MTT Hírlevelének és a bemutatkozási kártyának a terve is.  A Vezetőség első olvasatban tárgyalta a Sarka Ferenc alelnök úr által készített tervezeteket, s a következőkben summázható a vélemény. A tagoknak kiküldendő Hírlevélre szükség van, a következő vezetőségi ülésen pontosítjuk a funkcióit, a készítőket, valamint a terjesztés jogi és technikai feltételrendszerét. Az Elnökség véleménye szerint a bemutatkozó kártya funkcióját jórészt betölti az előzőekben említett papíralapú szóróanyag, ezért egyelőre  ennek megvalósítását későbbre halasztjuk. Az új tagok felvétele a MTT-be az új Alapszabályunkban  elnökségi hatáskörbe került:  három új tagot vettünk fel mostani ülésünkön.
   A vezetőségi ülést követő szakmai tanácskozáson   a LIONS Clubok és a MTT együttműködésének részletes terve került terítékre, közel harmincan vettünk részt:  a közös tevékenységben érintett LIONS  Clubok magyarországi kormányzója, dr. Chrabák László és további képviselők, valamint  a MTT Elnöksége, Felügyelő Bizottsága és  a Szakmai Tanácsadó Testületének tagjai. A nagyon sikeres tanácskozásról az összefoglalót a megbeszélést  vezető Turi Katalin alelnök asszony készíti, amely a Tehetség 2018.4. számában jelenik meg. 
   Ahogy azt már közöltük korábban, a MTT jubileumi, 30. Országos Konferenciáját 2019. szeptemberében Egerben, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban rendezzük. Azt is jelezzük, hogy a Társaság munkáját döntően a MTT-szekciók üléseinek keretében kívánjuk bemutatni, ennek szervezése  elkezdődött.
  Végezetül felhívjuk a figyelmet a tavaszi  konferenciák időpontjaira, mindkettő a MTT Kelet-magyarországi Szekciójának szervezésében – társrendezőkkel együtt – kerül megrendezésre: Mád, 2019. április 5-6., Nyíregyháza, 2019. május 10-11. Az előkészületek elkezdődtek, a részletes programok és a jelentkezési lap a konferenciákat megelőzően kb. egy hónappal lesz elérhető a MTT-Honlapon.

2018. december                                          Dr. Balogh László elnök

Aktuális 2018.2.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság  Elnöksége és Felügyelőbizottsága 2018. február és május között három alkalommal tartott együttes ülést tartott, amelynek keretében az alábbi  főbb napirendi pontok  kerültek tárgyalásra, volt amelyik ezek közül többször is terítékre került.  Az egyik volt ezek közül „A MTT Alapszabályával kapcsolatos feladataink a Fővárosi  Törvényszéktől januárban érkezett elfogadó állásfoglalás   alapján” . Több éves munka zárult le ezzel az elfogadó dokumentummal: minden elemében megfelel az Alapszabályunk a törvényi előírásoknak, a Honlapon olvasható  a végleges változat. Fontos programpont volt a 2017. decemberi elnökségi ülésen elfogadott  „Cselekvési terv a MTT- szekciók munkájának továbbfejlesztéséhez” anyag alapján készült, rövidtávra szóló  feladatcsokor áttekintése – Turi Katalin alelnök előterjesztésében . Ezen feladatok közül néhány megoldása már el is indult. Ugyancsak a 2017. decemberi elnökségi ülésen elfogadott „Cselekvési terv a  MTT gazdasági helyzetének megerősítésére,  új források feltárására” anyag alapján  elkészült, rövidtávra szóló feladatcsokor áttekintése is kiemelt napirend volt, többszöri tárgyalásban - Tóth Tamás alelnök és Kormos Dénes elnökségi tag előterjesztésében..  Ezen feladatok közül néhány megoldása már ugyancsak  elindult. Ez a két cselekvési terv jelentős mértékben továbbfejleszti  a MTT egész tevékenységrendszerét. A MTT-ről szóló új (papíralapú) szóróanyag, valamint a MTT-Honlap „Rólunk” rovatában megjelenő részletezőbb bemutatkozás   végső változatának elfogadása is megtörtént az elmúlt üléseken.  Az utóbbi már olvasható is a Honlapon, a papíralapú szöveges tartalma elkészült, megformázása szeptemberre készül el, s várhatóan akkor meg is jelenik. „A MTT tagsági listájának aktuális állapota, tennivalók a  tagtoborzással kapcsolatban” témakör  ugyancsak többször került terítékre, sikerült pontosítanunk a 2017. év végi állapotot. Az Elnökség döntött a „Tehetségekért” kitüntetés 2018. évi odaítéléséről is.  Szintén kiemelt feladata volt a vezetőségnek   a 2018. évi rendes MTT-Közgyűlés napirendi javaslatának elfogadása, illetve technikai előkészítése. A Közgyűlést 2018. május 26-én sikeresen megrendeztük, az Elnökség összefoglaló jelentése  a 2017. évi munkáról a Honlapon és a Tehetség 2018.2. számában olvasható, az elfogadott határozatokkal együtt. Kiemelt rendezvény volt az elmúlt félévben az április 13-14-én a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolában és Óvodában  az a tehetségkonferencia, amelyen egyfelől megemlékeztünk a Tehetség folyóiratunk 25 éves sikertörténetéről, másfelől ünnepeltük a Bethlen Komplex Tehetséggondozó Programja indulásának 30. évfordulóját. Részletek a Tehetség 2018.2. számában olvashatók. Itt hívjuk fel a tagság és az érdeklődők figyelmét, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság 29. Országos   Konferenciája 2018. szeptember 21-22-én kerül megrendezésre Budapesten, az Európa 2000 Középiskolában. Részletes program és jelentkezési lap augusztus második felétől olvasható a MTT-Honlapon. (www.mateh.hu) Tisztelettel hívunk és várunk a rendezvényre  minden érdeklődőt!

Debrecen, 2018. május 28.                                     

Dr. Balogh László
MTT-elnök