Keresés


Továbbképzések

AKTUÁLIS 2022. 1.

Az Aktuális legutóbbi számában (2021. 3-4.) már tájékoztattuk a tagságot és az érdeklődőket arról az örömteli hírről, hogy 2021. szeptemberében végre sikerült személyes részvétellel megrendeznünk  két fontos programot: a MTT 31. Országos Konferenciáját, valamint a Társaság 2021. évi rendes Közgyűlését. Ez utóbbin a jelenlevők  határozatként elfogadtak több olyan fontos témakört, amelyeket az Elnökség figyelmébe ajánlottak mielőbbi megtárgyalásra, elsősorban azzal a céllal, hogy a járvány okozta nehéz hónapok után mielőbb álljon készenlétben a MTT tagsága tevékenységének újbóli lendületbe hozására. Ezzel összhangban a MTT Vezetősége 2021. november 3-án  online   értekezletet tartott, ezen  tíz választott képviselő volt jelen az internet közvetítésével, így teljesült a határozatok hozatalához szükséges ötven százalék feletti arány. Majd december 9-én pedig az Elnökség több tagjának részvételével szekcióvezetői értekezletet hívott össze Turi Katalin alelnök asszony, akinek a hatáskörébe tartozik ez a feladatkör, ezen a megbeszélésen tizenhárom szekcióvezető és elnökségi tag vett részt online keretek között. Az alábbiakban a két értekezleten megtárgyalt kérdésköröket mutatom be, összekapcsolva a két rendezvény adekvát tartalmi elemeit, így van mód arra, hogy összefoglaljuk, milyen konkrét célokat, feladatokat tűztünk ki aktuálisan a MTT munkájában, felkészülve munkánkban a nagyobb sebességre a pandémia gyengülésével.
    1.A november 3-i vezetőségi ülés egyik legfontosabb napirendje volt: „A szekciók  munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése, újból lendületbe hozása a járvány gyengülésével”
     Turi Katalin alelnök, a terület felelőse felvezető gondolataiban megerősítette, hogy a szekciók munkája elengedhetetlen a MTT érdemi munkájához, de a járvány miatt bizonyos szekciókban pangás alakult ki. El kellene érni, hogy évenként legalább 1 programot minden szekció szervezzen és valósítson meg ezen nehéz időszakban is. Javaslata, hogy december elején összehívja a szekciók vezetőit megtárgyalni az előrelépés lehetőségeit. Többen is jelezték a Vezetőség tagjai közül, hogy szívesen bekapcsolódnak az online értekezletbe, amelynek megszervezését Turi Katalin vállalta. Ezt a javaslatot az Elnökség határozatban rögzített, amelynek következtében  december 9-én meg is tartottuk a szekcióvezetők online értekezletét. Ezen az alelnök asszony alábbi javaslatait a jelenlevők egyhangúlag fogadták el.
-       Kerüljön feltérképezésre a szekcióvezetők által a szekciók befolyásolási körébe, „holdudvarába” tartozó intézmények, szervezetek köre. Olyanok, akik eddig is rendszeresen partnerei, segítői voltak a szekció munkájának, illetve azok, akik megszólíthatók a jövőben. Az erre szolgáló segédletet Turi Katalin  kiküldi a szekcióvezetőknek és tájékoztatásul az Elnökség tagjainak is. (Ez meg is történt.)
-    Mérjük fel az egymással való kapcsolati hálónkat is. Melyek azok a szekciók, akikkel eddig is volt kapcsolatunk, melyek azok, akikkel lehet, vagy szükséges lenne. Ehhez is készült az előző pontban említett segédlet.
-    Minden szekció szervezzen 2022-ben legalább egy rendezvényt, „megmozdulást” akár önállóan, akár másokkal közösen, és a híradás kerüljön fel a Társaság két legfontosabb kommunikációs csatornájára, a honlapra és a Facebookra (a két csatorna közösen meghozott szabályai szerint).  
   2. A november 3-i elnökségi ülésen írásos előterjesztésben javasolta Turi Katalin  és Sarka Ferenc alelnök a „Versenyszervezési szekció újbóli megszervezését”. Az írásos anyagot megtárgyalta a Vezetőség, s néhány ponton korrekciós javaslatok fogalmazódtak meg, amelyeket a jelenlevő elnökségi tagok egyhangúlag fogadtak el.
Határozatok a napirendhez: (Az Elnökség egyhangúlag fogadta el ezeket.)
-    Az Elnökség megbízza a területért felelős alelnököket, hogy készítsék el a kérdőív tervezetét  a tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetének feltérképezéséhez, és azt terjesszék az Elnökség elé.  (Felelős: Turi Katalin és Sarka Ferenc alelnökök)
-    Az évekkel ezelőtt megszűnt Versenyszervezői szekciót újra kell szervezni, és javaslatot kell beterjeszteni az Elnökségnek a szekcióvezető személyére. (Felelős: Turi Katalin alelnök)
-    A területért felelős alelnökök az Elnökség által jóváhagyott kérdőív alapján mérjék fel a tagság bevonásával az MTT tagjait és/vagy szervezeteit érintő tehetséggondozó tanulmányi versenyek helyzetét, összesítsék a beérkezett adatokat, javaslatokat,  és terjesszék azokat egy összehívandó elnökségi ülés elé. (Felelős: Turi Katalin és Sarka Ferenc alelnökök)
Ezek a feladatok megbeszélésre kerültek a decemberi szekcióvezetői értekezleten is, s egyhangúlag támogatták a jelenlevő szekcióvezetők  e célkitűzések megvalósítását. Azóta már elkészült a kérdőív, s folyamatban van az online  kiküldése a MTT-tagságnak és szervezeteknek. A visszaküldési határidő február 28., ezt követően történik meg a feldolgozás, s várhatóan márciusban vagy április első felében a felmérés  eredményei a MTT Vezetősége elé kerülnek megtárgyalásra, illetve a lehetséges további felhasználásra. A kérdőíves felmérés és értékelés szervezése példaértékű csapatmunkában valósul meg: Turi Katalin és Sarka Ferenc alelnökök mellett Takácsné Laczó Sylvia FB-elnök és Tóth Ilona, a MTT adatkezelési koordinátora irányítják e nagyívű program realizálását. Az informatikai  hátteret a gyors és sikeres lebonyolításhoz az Európa 2000 Gimnázium biztosítja, ezúton is köszönjük Papp András igazgató úrnak a már sokadik ilyen típusú segítséget.
   3.  „A MTT Szakmai Tanácsadó Testületének újbóli aktivizálása” is napirendre került a novemberi vezetőségi értekezleten. itt is van tennivalónk. Turi Katalin alelnök, a terület felelőse azt javasolta, hogy első lépésként küldjük ki  az SZTT tagjainak is a versenyszervezéssel kapcsolatos kérdőívet, ezzel mozgásba tudjuk hozni őket ebben a járvány-helyzetben is. Az Elnökség jelenlevő tagjai ezt határozatként elfogadták.
    4. „A Kommunikációs rendszerünk további gazdagítása a Facebook-kínálta lehetőségek
 felhasználásával” ugyancsak napirendre került a novemberi elnökségi ülésen. A témakör felelőse, Takácsné Laczó Sylvia igazgatóhelyettes, FB-elnök felvezető gondolataiban vázolta, hogy nem érkezik hozzá megfelelő mennyiségű anyag a MTT tevékenységéről, amelyeket fel tudna tenni a Facebookra. Javasolta, hogy a szekcióelnökök decemberi online megbeszélésén ezt a problémakört is tűzzük napirendre. Ez meg is történt, s legfontosabb előrelépési lehetőségként Takácsné Laczo Sylvia kérte a szekcióvezetőket, hogy a korábban meghatározottak szerint juttassák el a Facebookra szánt anyagaikat hozzá, csak így tud hírértéke lenni mindannak a munkának, ami a szekciókban láthatóan folyt, folyik.
    5. „A Tehetség folyóirat további nyomdai megjelentetéséhez szükséges anyagiak biztosítása” is terítékre került a novemberi vezetőségi ülésen. Balogh László  beszámolt arról, hogy a 2021. év 3-4. összevont számának nyomdai megjelentetéséhez rendelkezésre állnak a szükséges anyagi keretek. Ez köszönhető egyrészt a támogatóinknak: Matehetsz,  Európa 2000 Gimnázium, Modern Oktatási Stúdió, Botoló Nonprofit kft, másrészt azon MTT-tagoknak, akik fegyelmezetten befizették a tagdíjat a 2021. évre. Ezekből a forrásokból tudtuk fedezni a folyóirat nyomdai megjelentetésének ez évi költségeit. Ezúton is köszönjük a fenti szervezeteknek a támogatást, s reménykedünk, hogy  a 2022-es évben is hozzá tudnak járulni ezen kiadásunkhoz. Egyben kéri az Elnökség a MTT-tagokat, hogy próbáljanak további támogatókat szerezni az ebben az esztendőben 30 éves Tehetség folyóirat minél nagyobb számban történő nyomdai kiadásához. (A támogatást a MTT bankszámlájára tudják átutalni, megjelölve a küldő szervezet, illetve személy nevét, valamint a támogatás célját.) Természetesen a  rendelkezésünkre álló anyagi fedezet függvényében alakítjuk 2022-ben  is a folyóirat aktuális számainak terjedelmét és a nyomdai megjelenés példányszámát. Továbbra is érvényes az Elnökségnek egy korábbi határozata, hogy a Tehetség folyóiratot csak annak a MTT-tagnak fogjuk postázni, aki rendszeresen fizeti éves tagdíját. (A felhívást a 2022-es tagdíj fizetésére 2022.  január elején kiküldtük, megjelölve a befizetési határidőt is: február 28.)
   6. „A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, további források feltárása” témakör is napirendre került a novemberi elnökségi ülésen. Szénási Istvánné titkárunk készített egy összegzést a 2021. november eleji  helyzetről, amelyet Szénásiné távollétében Tóth Tamás alelnök terjesztett elő. Összességében kedvező volt a Társaság anyagi helyzete:  közel 800 ezer forintja volt  a MTT-nek a bankszámlánkon. Ennek közel  kétharmada azóta felhasználásra került ez év végéig (Tehetség folyóirat 2021. 3-4. összevont számának nyomdai költségére, valamint a könyvelőnk 2021. évi munkabérének kifizetésére stb.). Így a 2022. évet  megfelelő tartalékkal tudtuk kezdeni. Határozatot fogadott el az Elnökség, hogy ebben az évben is nyújtsunk be NEA-pályázatot – most működési költségekre. Ennek koordinálását Tóth Tamás alelnök vállalta -  megkérve ennek kidolgozására és benyújtására Tóth Ilonát, a MTT Pályázati csoportjának vezetőjét, valamint Szénásiné Ilonát,  a MTT titkárát. Itt is megosztom a jó hírt: a pályázatunk pozitív besorolást kapott: a kért összeget (350.000 .- Ft) megkaptuk 2022-re működési költségre!
    7. Mint minden év őszén, a novemberi vezetőségi ülésen most is tárgyaltunk a következő, a 2022. évi 32. Országos MTT-Konferencia helyszínéről. Az a határozat  született a Vezetőség jelenlevő tagjainak egyhangú támogatásával, hogy az alábbi intézmény évek óta kiemelkedő jelentőségő tehetséggondozó munkáját figyelembe véve, Balogh László elnök tárgyaljon az Irinyi János Református Oktatási Központ (Kazincbarcika) vezetőjével, Csernaburczky Ferenc igazgató úrral a 2022. évi konferencia megrendezésének tartalmi és szervezeti kérdéseiről, s tegyenek előterjesztést a MTT Elnökségének tavaszi ülésén a szokásos szempontok szerint. Az Elnökség által javasolt fő témaköre e konferenciának: „Az egyéni tehetségfejlesztő programok aktuális kérdései.” A  konferencia várható időpontja: 2022. szeptember 16-17.  A részletes programot és jelentkezési lapot a jól bevált gyakorlatnak  megfelelően augusztus közepén küldjük ki a MTT-tagoknak, illetve hirdetjük a honlapunkon (www.mateh.hu) és  a Facebookon.

Debrecen, 2022. február 9..                       Dr.   Balogh László   MTT-elnök